Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Speciální označení O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Vozidla, jimiž se přepravují osoby těžce zdravotně postižené, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením O7.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Podmínky a postup řešení:

Vozidla, jimiž se přepravují osoby těžce zdravotně postižené, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením O7. Toto označení obdrží uvedené osoby od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Označení O7 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo mimořádné výhody III. stupně. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má na přední straně uvedenu sérii CC a šestimístné číslo, místo pro vyznačení doby platnosti a pro název vydávajícího úřadu. Na zadní straně je příjmení, jméno a podpis držitele a jeho fotografie. Vozidla označená speciálním označením O7 mohou: v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "Zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. O způsobu užívání vydaného označení vozidla O7 jsou přebírající občané pracovnicemi poučeni. V případě poškození speciálního označení O7 obecní úřady obce s rozšířenou působností označení odeberou a znehodnotí. Při ztrátě, poškození, zničení nebo znehodnocení se tomuto označení zruší platnost. V případě ztráty či krádeže označení vozidla má občan povinnost hlásit tuto skutečnost na Policii ČR. Tam obdrží protokol o oznámení skutečnosti. S tímto protokolem a průkazem mimořádných výhod se občan dostaví na obecní úřad obce s rozšířenou působností a obdrží nové označení vozidla. Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště ( dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ). Silniční správní úřad vykonává nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště dohled. Pokud Vám bylo v minulosti k Vašemu průkazu mimořádných výhod naším úřadem vydáno dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) i zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) máte lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 u našeho úřadu vyměnit toto stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Pokud máte zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Označení O7 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně (dle ust. § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů). V případě ztráty či krádeže označení vozidla má občan povinnost hlásit tuto skutečnost na Policii ČR. Tam obdrží protokol o oznámení skutečnosti. S tímto protokolem a průkazem mimořádných výhod se občan dostaví k pracovnici a obdrží nové označení vozidla.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod ZTP, ZTP/P fotografii popř. původně vydané označení O1

Datum poslední aktualizace: 7.6.2022

load