Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Činnost kurátorů pro děti a mládež

Na kurátory pro děti a mládež se můžete obrátit pokud vaše děti zanedbávají povinnou školní docházku (na druhém stupni základní školy), mají opakované závažné výchovné problémy ve škole nebo v rodině (na druhém stupni základní školy + děti do 18 let), opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, vedou zahálčivý život, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, dopouštějí se protiprávního jednání, tedy spáchaly trestný čin, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití. Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce, pěstoun, osoba odpovědná za výchovu dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Kurátoři pro děti a mládež při péči o děti:

 • přistupují ke každému dítěti a rodiči individuálně podle povahy řešeného problému a sociálních podmínek
 • jsou v osobním styku s dítětem a jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu, provádějí šetření v rodině, navštěvují dítě ve škole a jednají s učiteli
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování
 • pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času dětí a nabízejí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem
 • sledují výkon ústavní a ochranné výchovy (provádějí návštěvy dětí ve výchovných zařízeních a návštěvy rodičů, vydávají souhlas s pobytem dětí mimo zařízení
 • účastní se ústního jednání o přestupku mladistvého
 • účastní se všech úkonů v průběhu trestního řízení vedeného proti mladistvým (výslechy, rekognice, rekonstrukce, prostudování spisu) a následného soudního řízení až do 19. roku mladistvého, dále se účastní úkonů orgánů činných v trestním řízení a následně soudního řízení řízení u dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 • spolupracují se školami a školskými zařízeními, zájmovými sdruženími, neziskovými organizacemi, Úřady práce, Policií ČR, městskou/obecní policií, soudy, státními zastupitelstvími, věznicemi, Probační a mediační službou, atd.
 • v rámci preventivní činnosti úzce spolupracují se základními školami ve svém obvodu (poskytují odborné sociální poradenství, realizují besedy s dětmi, vyhledávají děti, jejichž situace by mohla vyžadovat poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním jednáním na oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2020

load