Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 76

Kód životní situace: SPD02

Úprava poměrů nezletilého dítěte před rozchodem nesezdaných rodičů

Pokud nesezdaní rodiče nežijí ve společné domácnosti, může upravit soud jejich práva a povinnosti, zejména určí, jak se budou rodiče podílet na péči o dítě nebo komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Soud pro toto řízení určuje nezletilému dítěti kolizního opatrovníka, kterým je zpravidla ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí. Soud sám nebo prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí zjistí zájem nebo názor dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nevedou rodinou domácnost. Pokud tato situace nastane, je možné se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém je poskytováno příslušným sociálním pracovníkem poradenství. Poradenství je rodičům poskytováno obvykle na společné rodičovské schůzce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • Sociálně-právní poradenství Vám poskytne: Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
  • Opatrovnické řízení vede: Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny, situace jsou řešeny dle naléhavosti. V případě, že je třeba bezodkladně řešit ohrožení dítěte na životě a zdraví, přijímá orgán sociálně-právní ochrany potřebná opatření.

Lhůty soudu se řídí lhůtami platnými pro vedení soudního řízení ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • Zákon č. 291/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Související předpisy:

  • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
  • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
  • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
  • Ústavní zákon č. 1/1993, ústava České republiky

Opravné prostředky:

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí mají možnost podat k vedoucímu oddělení sociálně-právní ochrany dětí  Magistrátu města Jablonec nad Nisou  žádost o změnu osoby referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pokud mají objektivní důvod pro jeho změnu, či mají důvodné obavy z jeho podjatosti. 

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí a další zúčastnění mají možnost podat stížnost na postup referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Dále je možné podat stížnost u nadřízeného metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje či přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Klienti sociálně-právní ochrany dětí mají možnost obracet se také na Veřejného ochránce práv.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit, ve správním řízení, výchovná opatření (napomenutí, dohled nad dítětem, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.4.2019

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load