Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 247

Kód životní situace: SPD07

Změna poměrů nezletilého dítěte / změna péče

V minulosti byla provedena právní úprava poměrů nezletilého dítěte, ale faktický způsob péče rodičů o nezletilé dítě již této úpravě neodpovídá. Změnily se podmínky v rodinách jednoho či obou rodičů a tedy i podmínky nezletilého dítěte, právní úprava ve věci nezletilého dítěte již není nebo je obtížně realizovatelná. Nezletilé dítě je již rozumově způsobilé vyjádřit svoje představy k formě péče rodičů, sděluje rodiči (rodičům) přání změny péče.

Podmínky a postup řešení:

Kontaktujte oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které vám poskytne poradenství. Obvykle následuje společná rodičovská schůzka a edukace rodičů o možném řešení situace dítěte.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na změnu poměrů k nezletilému dítěti u místně příslušného soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • Sociálně-právní poradenství: Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
  • Opatrovnické řízení vede: Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • Zákon č. 291/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Související předpisy:

  • Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním
  • Úmluva o právech dítěte
  • Ústavní zákon České republiky č. 1/1993 Sb.
  • Listina základních práv a svobod zákon č. 2/1993 Sb.

Opravné prostředky:

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí mají možnost podat k vedoucímu oddělení sociálně-právní ochrany dětí  Magistrátu města Jablonec nad Nisou  žádost o změnu osoby referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pokud mají objektivní důvod pro jeho změnu, či mají důvodné obavy z jeho podjatosti.

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí a další zúčastnění mají možnost podat stížnost na postup referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Dále je možné podat stížnost u nadřízeného metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje či přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Klienti sociálně-právní ochrany dětí mají možnost obracet se také na Veřejného ochránce práv.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit, ve správním řízení, výchovná opatření (napomenutí, dohled nad dítětem, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.4.2019

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load