Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Náhradní rodinná péče

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává nebo nemůže dostávat v původní rodině. Náhradní rodinná péče může mít formu: osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství, péče jiné fyzické osoby než rodiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem o náhradní rodinnou péči (osvojitel, pěstoun nebo pěstoun na přechodnou dobu) může být fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt (nejméně 365 dnů). Žadateli mohou být jednotlivci, manželské páry nebo partnerské dvojice. 

Podmínky a postup řešení:

Zájemci o náhradní rodinnou péči osobně jednají s pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kam následně podají písemnou žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, a to na předepsaném formuláři. 

Po podání žádosti je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele, vyžádání opisu z rejstříku trestů žadatele orgánem sociálně-právní ochrany dětí a postoupení kompletní dokumentace žadatele na pracoviště Krajského úřadu Libereckého kraje, kde proces zprostředkování náhradní rodinné péče pokračuje.

O samotném svěření nezletilého dítěte do náhradní rodinné péče rozhoduje soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou a podáním žádosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K první konzultaci a získání informací nejsou žádné doklady potřeba předkládat. Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz, případně cestovní pas, u cizinců povolení k pobytu na území ČR, případně další doklady a potvrzení.

Formuláře:

  • Formuláře předá zájemcům referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí při osobní návštěvě.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

Lhůty pro vyřízení:

Od podání písemné žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu je kompletní dokumentace žadatelů postoupena na Krajský úřad Libereckého kraje zpravidla do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žadatel a společně posuzované osoby, biologičtí rodiče nezletilého dítěte, orgán sociálně-právní ochrany dětí, okresní soud, krajský úřad.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnění provedení sociálního šetření v domácnosti žadatele. Žadatelé jsou vyzváni k udělení písemného souhlasu k tomu, že orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí a kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Dále žadatelé vyjadřují svůj souhlas s účastí na přípravě fyzických osob vhodných státse pěstouny či osvojiteli k přijetí dítěte do rodiny. Tuto přípravu zajišťuje krajský úřad.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load