Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 182

Kód životní situace: SPD06

Úprava poměrů nezletilého dítěte před rozvodem rodičů

uložit, ve správním řízení, výchovná opatření (napomenutí, dohled nad dítětem, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte. 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nevedou rodinou domácnost, míní ukončit manželství rozvodem. Pokud tato situace nastane, je možné se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém je poskytováno příslušným sociálním pracovníkem poradenství. Poradenství je rodičům poskytováno na společné rodičovské schůzce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Sociálně-právní poradenství: Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny, situace jsou řešeny dle naléhavosti. V případě, že je třeba bezodkladně řešit ohrožení dítěte na životě a zdraví, přijímá orgán sociálně-právní ochrany potřebná opatření.

Lhůty soudu se řídí lhůtami platnými pro vedení soudního řízení ve věci 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • Zákon č. 291/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Související předpisy:

  • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
  • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
  • Ústavní zákon č. 1/1993, ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Opravné prostředky:

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí mají možnost podat k vedoucímu oddělení sociálně-právní ochrany dětí  Magistrátu města Jablonec nad Nisou  žádost o změnu osoby referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pokud mají objektivní důvod pro jeho změnu, či mají důvodné obavy z jeho podjatosti.

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí a další zúčastnění mají možnost podat stížnost na postup referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Dále je možné podat stížnost u nadřízeného metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje či přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Klienti sociálně-právní ochrany dětí mají možnost obracet se také na Veřejného ochránce práv.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit, ve správním řízení, výchovná opatření (napomenutí, dohled nad dítětem, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.4.2019

Datum poslední aktualizace: 3.3.2020

load