Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úprava poměrů nezletilého dítěte před rozvodem rodičů

uložit, ve správním řízení, výchovná opatření (napomenutí, dohled nad dítětem, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte. 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nevedou rodinou domácnost, míní ukončit manželství rozvodem. Pokud tato situace nastane, je možné se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém je poskytováno příslušným sociálním pracovníkem poradenství. Poradenství je rodičům poskytováno na společné rodičovské schůzce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny, situace jsou řešeny dle naléhavosti. V případě, že je třeba bezodkladně řešit ohrožení dítěte na životě a zdraví, přijímá orgán sociálně-právní ochrany potřebná opatření.

Lhůty soudu se řídí lhůtami platnými pro vedení soudního řízení ve věci 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2020

load