Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dítě týrané, zneužívané nebo zanedbávané

Jde o jednání vůči dítěti, které narušuje nebo ohrožuje jeho příznivý tělesný, citový, rozumový nebo mravní vývoj. Jedná se zejména o fyzické nebo psychické týrání, šikanování, sexuální zneužívání, zanedbávání dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte.

Dítě má právo požádat orgán sociálně-právní ochrany dětí o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Podmínky a postup řešení:

Postup při řešení není striktně jednotně stanoven, ale závisí na konkrétní situaci a vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, včetně posouzení naléhavosti přijetí opatření k ochraně zájmů nezletilého dítěte.

Protiprávní jednání na dítěti zahrnuje zejména: 

  • Fyzické týrání – nepřiměřené formy tělesného ubližování s důsledkem tělesného zranění, trvalého poškození, popř. úmrtí 
  • Psychické týrání – snižování sebevědomí dítěte, ponižování, citové vydírání, zavrhování, podrývání sebedůvěry a sebevědomí, nezájem o dítě, vystavování dítěte domácím konfliktům, násilná izolace 
  • Šikanování – agrese vůči slabšímu jedinci formou ponižování, zesměšňování, vydírání 
  • Sexuální týrání a zneužívání – nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či chování vedoucímu k uspokojení sexuálních potřeb zneužívatele 
  • Zanedbávání dítěte – neuspokojování tělesných, citových a výchovných potřeb dítěte, ponechání malého dítěte bez dozoru 
  • Dále se jedná o situace, kdy je dítě svědkem domácího násilí, bývá přítomno hádkám, vnímá častou konzumaci alkoholu nebo návykových látek, osoby odpovědné za jeho výchovu nezvládají péči o dítě a jeho výchovu především zanedbáváním svých rodičovských povinností.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Jestliže máte informace nebo podezření, že je na dítěti pácháno protiprávní jednání, bezodkladně kontaktujte orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soudy). Orgán sociálně-právní ochrany dětí nemá pravomoc k vyšetřování nebo prověřování, zda došlo ke spáchání protiprávního jednání. Může však spolupracovat při prověřování oznámení, zajištění bezpečného prostředí pro dítě, poskytnutí poradenství a koordinaci navazujících terapeutických služeb v rodině.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník dítěte stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load