Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Oblastí podpory je obnova objektů městské památkové zóny, které nejsou kulturní památkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnické a fyzické osoby vlastnící budovu s číslem popisným v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou, která NENÍ kulturní památkou.

Podmínky a postup řešení:

Žádosti jsou předkládány průběžně po dobu vyhlášeného programu na oddělení dotací Kanceláře primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Hodnocení žádostí je průběžné, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. V případě splnění požadovaných náležitostí o výši poskytnuté dotace rozhoduje rada nebo zastupitelstvo města. Po schválení žádosti o dotaci město uzavře s žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je vyplacena ex-post, nejdříve je možné předložit závěrečné vyúčtování akce s žádostí o platbu k 1. 3. 2024.

Příjem žádostí o dotace byl zahájen 3. dubna 2023.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží na oddělení dotací žádost s povinnými přílohami. Žádost bude posouzena po stránce přijatelnosti a formálních náležitostí. V případě nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění do přesně stanovené lhůty. Podrobnosti jsou popsány v samotném Programu vyhlášeném pro daný kalendářní rok, viz příloha.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný (nejlépe na počítači, psacím stroji) a podepsaný formulář žádosti o dotaci, seznam příloh a dílčí požadované přílohy. V případě zplnomocnění ostatními vlastníky domu žadatel dokládá Plnou moc.

Datum poslední aktualizace: 10.5.2023

load