Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Individuální dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního příjemce na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce a podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a na řešení mimořádné situace. Žádost o poskytnutí individuální dotace bude řešena pouze v případě, že nelze zejm. vzhledem k jejímu účelu, časovému zaměření nebo finančním požadavkům podat žádost o dotaci v rámci některého z vyhlášených dotačních programů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) a nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (na adresu epodatelna@mestojablonec.cz).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který nesmí být starší než 90 dní.

Tato povinnost se týká např.: zapsaných spolků; ústavů; obecně prospěšných společností; společností s ručením omezeným. Podrobnější informace jsou uvedeny v zákoně č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Získání výpisu je možné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení o schválení poskytnutí či neposkytnutí dotace:

  • sdělení o nevyhovění žádosti písemně do 30 dnů ode dne rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva města
  • oznámení o schválení dotace e-mailem s výzvou k uzavření smlouvy

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč schvaluje Rada města, poskytnutí dotace nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 5.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

load