Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Subjekty působící na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti v oblasti sociální péče a zdravotnictví mohou požádat o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem. Další nezbytnou podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 20 % poskytnuté dotace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti v období od 20. února 2023 do 15. března 2023 17:00 hodin, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) a nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (na adresu epodatelna@mestojablonec.cz). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři.

Lhůty pro vyřízení:

  • Oznámení o schválení poskytnuté dotace: písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem města.
  • Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádosti bude posuzovat Komise humanitní a sociální péče Rady města. Poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo a Rada města.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech může Komise humanitní a sociální péče Rady města požadovat osobní účast na jednání příslušné komise.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 20.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

load