Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dotační program na podporu sportovních akcí z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora organizace a realizace sportovních a tělovýchovných akcí na území statutárního města Jablonec nad Nisou a okolí, které vycházejí z pravidelné činnosti sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem. Další nezbytnou podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 20 % poskytnuté dotace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti v období od 14. ledna 2020 do 5. února 2020 do 17:00 hodin, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) a nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (na adresu epodatelna@mestojablonec.cz).

Při osobním předání nebo zaslání poštou musí zároveň být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu kubsch@mestojablonec.cz.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři.

Lhůty pro vyřízení:

  • Oznámení o schválení poskytnuté dotace: písemně (e-mailem) do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem města
  • Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádosti bude posuzovat Komise pro sport a tělovýchovu Rady města. Poskytnutí dotace do výše 50 000,- Kč schvaluje Rada města, poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech může Komise pro sport a tělovýchovu Rady města požadovat osobní účast na jednání příslušné komise.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 18.12.2020

Datum konce platnosti návodu: 17.12.2020

load