Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18 let. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, dopravu a cestovné na utkání, závody, soustředění a soutěže, pronájmy sportovišť a sportovních zařízení, energie a provozní náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení, náklady na trenéry a rozhodčí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem. Další nezbytnou podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 20 % poskytnuté dotace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti v období od 20. února 2023 do 15. března 2023 do 17:00 hodin, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) a nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (na adresu epodatelna@mestojablonec.cz).

Při osobním předání nebo zaslání poštou musí zároveň být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu kubsch@mestojablonec.cz.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři.

Lhůty pro vyřízení:

  • Oznámení o schválení poskytnuté dotace: písemně (e-mailem) do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem města
  • Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádosti bude posuzovat Komise pro sport a tělovýchovu Rady města. Poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč schvaluje Rada města, poskytnutí dotace nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech může Komise pro sport a tělovýchovu Rady města požadovat osobní účast na jednání příslušné komise.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 4.7.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

load