Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Program podpory výstavby technické infrastruktury

Dotace města na domovní čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnické a fyzické osoby vlastnící objekt určený k trvalému bydlení a umístěný pouze v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou. Odkanalizování novostavby je možné pouze za podmínky, že má žadatel již schválenou žádost do 1. kola (projektový záměr) radou města v minulých letech.

Podmínky a postup řešení:

Žádosti budou předkládány průběžně po dobu vyhlášeného programu na oddělení dotací Kanceláře primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to ve dvou kolech. Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednodušenou žádost (projektový záměr), teprve v případě schválení radou města předkládá žádost o dotaci. Po schválení žádosti o dotaci Město uzavře s žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je vyplácena ex-post, nejdříve je možné předložit závěrečné vyúčtování akce s žádostí o platbu k 1. 3. 2024.

Příjem projektových záměrů a žádostí o dotace byl zahájen 3. dubna 2023.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží na oddělení dotací zjednodušenou žádost (projektový záměr). Odbor územního a hospodářského rozvoje ve spolupráci s Odborem stavebním a životního prostředí vyhodnotí, zda je daný projektový záměr v souladu s koncepcí odkanalizování městské části. Seznam odsouhlasených a vyřazených projektových záměrů půjde ke schválení do rady města. Žadatelé schválených záměrů radou města obdrží na oddělení dotací potvrzení, které bude povinnou přílohou žádosti o dotaci. V případě neschválení žadatelé obdrží písemné odůvodnění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný a podepsaný formulář zjednodušené žádosti (projektový záměr), včetně dokladu o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující místo realizace (stačí obyčejná kopie, tj. výpis z Internetu). Dále v případě zplnomocnění ostatními vlastníky bytového či rodinného domu žadatel dokládá Plnou moc.

Datum poslední aktualizace: 10.5.2023

load