Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dotace z rozpočtu statutárního města na podporu registrovaných sociálních služeb

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Dotace se poskytuje pouze na úhradu způsobilých nákladů spjatých s realizací základních činností sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Je určena na podporu sociálních služeb poskytovaných na území města Jablonec nad Nisou, popř. občanům s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Registrovaný poskytovatel sociální služby, který je členem Komunitního plánování sociálních služeb Jablonecka.

Podmínky a postup řešení:

Žádost lze předložit dle vyhlášeného Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na období let 2022-2023. Dotační program byl schválen Zastupitelstvem města č. ZM/198/2021 dne 18. 11. 2021. Žádost se předkládá na aktuálně platném formuláři, který je k dispozici na oddělení sociálních služeb Magistrátu města Jablonec nad Nisou a na webových stránkách města.

Po předložení žádosti oddělení sociálních služeb ověří její formální náležitosti. Řídicí skupina komunitního plánování Jablonecka ověří opodstatněnost žádosti. Následně předloží Komisi humanitní a sociální péče RM návrh na poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele. Komise humanitní a sociální péče RM návrh projedná a usnesení předá oddělení sociálních služeb k projednání v Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou.

Na dotaci není právní nárok. Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak vůči orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení.

Žadatel výslovně prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku nebo není v likvidaci, že proti němu není vedeno exekuční řízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti v období od 3. do 17. ledna 2022 do 17:00 hodin, a to osobně do informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou v jeho pracovní době nebo poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou. Dále prostřednictvím datové schránky MMJN - ID datové schránky: wufbr2a, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě
 • kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla
 • kopie dokladu o registraci poskytovatele soc. služeb
 • kopii dokladu opravňující osobu (statutárního zástupcce) jednat jménem přijemce dotace
 • kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení
 • ceník poskytovaných služeb (je-li služba zpoplatněna)
 • osoba zastupující osobu žadatele předloží doklad opravňující ji zastupovat žadatele
 • pověření Libereckého kraje k poskytování SOHZ
 • identifikaci (výpis) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
 • identifikaci (výpis) osob s podílem v této právnické osobě (žadatele)
 • identifikaci (výpis) osob, v nichž má žadatel přímý podíl s uvedením výše tohoto podílu
 • výpis z evidence skutečných majitelů

Lhůty pro vyřízení:


Závěrečná hodnotící zpráva včetně vyúčtování poskytnuté dotace se předkládá do 31. 1.  roku následujícího (do 15. 12. daného roku se předkládá přehled průběžného čerpání dotace).
Nedočerpaná část dotace se vrací na účet SMJN do 15. 2. roku následujícího.
Další související termíny jsou uvedeny přímo ve smlouvě.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Komise humanitní a sociální péče Rady města, Zastupitelstvo města

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech může Komise humanitní a sociální péče Rady města požadovat osobní účast na jednání komise.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 2.11.2022

load