Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky (FO, PO, církev) případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje několik spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Podmínky a postup řešení:

  • vydané závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče 

  • vyplnění a podání "Žádosti o zařazení akce obnovy" do Programu regenerace MPR a MPZ na oddělení dotací včetně všech povinných příloh uvedených v žádosti na str. 4

Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.

Povinné spolupodíly se vypočítávají pouze z nákladů na památkové práce. Plátce DPH je uvede bez DPH.

Financování - povinné spolupodíly:

Podíl vlastníka: min. 40 % 

Podíl města: min. 10 % 

Podíl Ministerstva kultury: max. 50 % 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti - příjem žádostí na rok 2024: 10. 7. 2023 - 29. 9. 2023 (14 hod.)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněnou a potvrzenou žádost o zařazení akce obnovy vč. povinných příloh

Lhůty pro vyřízení:

Obnova kulturní památky musí proběhnout v období od 1. 1. 2023 do 31.12.2023.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Národní památkový ústav Liberec - odborná pomoc
  • Magistrát města Jablonec nad Nisou, odd. životního prostředí a státní památkové péče - vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí k obnově, odborná pomoc
  • Komise městské památkové péče - projednání zařazení akcí do programu a návrhu na rozdělení státní dotace a povinných spolupodílů
  • Zastupitelstvo města - projednání a schválení návrhu komise na rozdělení státní dotace a povinných spolupodílů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  • požádat o vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče: budova radnice - 3. patro, dveře č. 321 - Bc. Jakub Šrýtr
  • projednat plánovanou obnovu na stavebním úřadu
  • zajistit si vlastní finanční podíl

Datum poslední aktualizace: 30.5.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2025

load