Životní situace

Dotace z rozpočtu statutárního města na podporu registrovaných sociálních služeb

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Dotace se poskytuje pouze na úhradu způsobilých nákladů spjatých s realizací základních činností sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Je určena na podporu sociálních služeb poskytovaných na území města Jablonec nad Nisou, popř. občanům s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou.

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora organizace a realizace akcí/cyklu akcí na území statutárního města Jablonec nad Nisou žadatelů působících svojí činností na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti kultury.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Subjekty působící na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti v oblasti sociální péče a zdravotnictví mohou požádat o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vycházejí z celoroční činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a mládež města Jablonec nad Nisou.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora celoroční činnosti subjektů působících svojí činností na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti kultury s upřednostněním činnosti s dětmi a mládeží.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18 let. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, dopravu a cestovné na utkání, závody, soustředění a soutěže, pronájmy sportovišť a sportovních zařízení, energie a provozní náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení, náklady na trenéry a rozhodčí.

Individuální dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního příjemce na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce a podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a na řešení mimořádné situace. Žádost o poskytnutí individuální dotace bude řešena pouze v případě, že nelze zejm. vzhledem k jejímu účelu, časovému zaměření nebo finančním požadavkům podat žádost o dotaci v rámci některého z vyhlášených dotačních programů.

Peněžitý dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost, na podporu veřejně prospěšné činnosti a na řešení mimořádné situace.

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Oblastí podpory je obnova objektů městské památkové zóny, které nejsou kulturní památkou.

Program podpory výstavby technické infrastruktury

Dotace města na domovní čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.
load