Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Jak postupovat při zájmu o pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dříve "penziony", "DPS") ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zletilý, svéprávný občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

Trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou.

Pobírání starobního nebo invalidního důchodu ve 3. stupni. 

Zájemce by měl mít uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby či osobní asistence nebo jeho snížená soběstačnost a sociální poměry odůvodňují potřebu těchto sociálních služeb.

Zájemce nemá ke dni podání žádosti žádný nesplněný závazek vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

Zájemce nepotřebuje nepřetržitou zdravotní a sociální péči.

Byty zvláštního určení  jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní plynoucími. Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na 1 rok a následně je prodlužována. V domě není stanoven žádný režim, tak, jako je to například v domovech pro seniory (dříve domovy důchodců), ani součástí bydlení není zdravotní péče či stravování. To vše si obyvatel těchto bytů zajišťuje sám, právě například pomocí pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče apod. 

Byty zvláštního určení se nachází v objektech v ul. Palackého 63 a 65 a Novoveská 5 v Jablonci nad Nisou. Celkem je zde 39 bytových jednotek o velikosti 1+1 pro dvojice a 114 garsoniér pro jednotlivce.

Výše nájmu v těchto bytech činí  od 55,48 do 80 Kč/m2.

Chov domácích zvířat je s ohledem na bydlící nájemníky v bytech zvláštního určení v těchto bytech zakázán.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zájemce může podat žádost na předepsaném formuláři na podatelně Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo na oddělení sociálních služeb Magistrátu města Jablonec nad Nisou ( 4. patro, č. dveří 431) nebo elektronicky s ověřeným digitálním podpisem či prostřednictvím datové schránky. K žádosti je třeba doložit povinné přílohy, a to formulář vyjádření lékaře, občanský průkaz či pas, poslední výměr starobního nebo invalidního důchodu, průkaz ZTP nebo ZTP/P, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení (pokud je zájemce příjemcem).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při prvním jednání nejsou nutné žádné doklady.

Při předkládání již vyplněné žádosti je třeba mít s sebou:

1. formulář vyjádření lékaře
2. občanský průkaz nebo pas žadatele
3. posledního výměr starobního či invalidního důchodu
4. průkaz TP, ZTP, ZTP/P
5. rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud je zájemce příjemcem)
6. smlouvu o poskytování sociální služby (pokud je zájemce uživatelem)

7. potvrzení o úhradě energií (nepovinná doporučená příloha).

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Komise humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou
    Komise rady

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po předložení žádosti proběhne místní šetření v domácnosti žadatele ve sjednaném termínu.

Datum poslední aktualizace: 5.6.2023

load