Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu úmrtí do Zvláštní matriky v Brně a vydání úmrtního listu pro použití v ČR - úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pozůstalý manžel/ka nebo příbuzný zemřelého.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

- osobní návštěva pozůstalého u matričního úřadu - sepsání zápisu o úmrtí nastalého v cizině pro Zvláštní matriku v Brně na základě předložení potřebných dokladů

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • 1. cizozemský úmrtní list s úředním překladem do českého jazyka
  • 2. jestliže k úmrtí došlo ve státě, s nímž není uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský úmrtní list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině vystaví Apostillu podá matrika, kde byl vydán cizozemský úmrtní list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský úmrtní list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku  atd.
  • 3. doklad o státním občanství Čeké republiky zemřelého (např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR)
  • 4. oddací list, popř. rodný list zemřelého
  • 5. OP pozůstalého manžela/ky

Správní a jiné poplatky:

Vystavení 1. úmrtního listu zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

- sepsaný zápis úmrtí do Zvláštní matriky Brna je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů - Zvláštní matrika v Brně vystaví originál úmrtního listu do 30-ti dnů, ve složitějších případech až do 60-ti dnů a vrátí ho k předání odesílajícímu matričnímu úřadu.

Datum poslední aktualizace: 13.12.2022

load