Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání prvního rodného listu pro novorozence

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, provede zápis do knihy narození po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla. Následně vystaví rodný list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Po předložení všech dokladů potřebných k vydání rodného listu novorozence a po zápisu do příslušné knihy narození si mohou vystavený rodný list dítěte převzít rodiče osobně, nebo ho lze zaslat doporučeně do vlastních rukou na uvedenou adresu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením příslušných dokladů na matriční úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů:

 • - platný občanský průkaz rodiče dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince
 • - originál oddacího listu (pouze pokud mají rodiče dítěte rozdílná příjmení)
 • - souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte
 • - souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů dítěte (např. u cizinců) 
 • - případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

2) U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka :

 • - platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince
 • - prohlášení o jménu (jménech) dítěte
 • - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená (pouze pokud nelze tento údaj zjistit z informačního systému evidence  obyvatel)
 • - úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá (pouze pokud tento údaj nelze zjistit z informačního systému evidence obyvatel)
 • - případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

3) U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž již bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů :

 • - platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení pobytu pro cizince
 • - souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) podepsané oběma rodiči
 • - souhlasné prohlášení o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • - případně další doklady, potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

4) V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby žádající o azyl na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů uvedených v odst. 1), 2) a 3) čestným prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich. Nutné doložit skutečnost, že se jedná o žadatele o azyl.

5) Rodič cizinec  

 • - musí vždy předložit platný cestovní doklad, příp. doklad o pobytu na území ČR (je-li takový pobyt evidován), rodný list s úředním překladem do českého jazyka.  Listiny (např. rodný list rodiče, rozsudek o rozvodu matky dítěte, oddací list rodičů dítěte) vydávané v jiném členském státě EU od 16.02.2019 by měly být opatřeny vícejazyčným standartním formulářem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1191, který je nedílnou součástí vydané listiny, a který nahrazuje úřední překlad a vyšší ověření.

6) Příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru

 •  - žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru lze učinit vždy až po narození dítěte. Nezbytná je přítomnost obou rodičů na matričním úřadu při podání žádosti (podpis rodičů musí být před matrikářkou). Zpravidla se žádá zároveň při vydávání prvního rodného listu, ale žádost lze učinit i později.

7)  Je-li rodič dítěte cizinec a nerozumí-li slovem a písmem českému jazyku je NEZBYTNÁ přítomnost úředního tlumočníka (náklady na tlumočení hradí rodiče). Toto platí zejména u případů sepsání zápisů o určení otcovství, sepsání dohody o příjmení dítěte, není-li zřejmé z oddacího listu a nebo při žádosti o příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.Správní a jiné poplatky:

Vystavení prvopisu matričního dokladu pro novorozence nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od narození dítěte.

Datum poslední aktualizace: 5.3.2019

load