Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání úmrtního listu

Informace k vyřízení úmrtí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Podmínky a postup řešení:

Pozůstalý po zemřelém v matričním obvodu Jablonec nad Nisou se osobně dostaví na oddělení matriky a správních agend a odevzdá občanský průkaz zemřelého (nebyl-li vrácen přímo nemocničním zařízením, nebo domovem důchodců ) dále předloží k nahlédnutí svůj doklad totožnosti, objednávku (fakturu) z pohřební služby, popřípadě udělá písemné prohlášení o tom, že žil/a se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou vypravitele pohřbu na oddělení matriky a správních agend- pracoviště v budově magistrátu - Komenského 8, 3. poschodí, č.dv. 405.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vypravitel pohřbu odevzdá na matrice občanský průkaz zemřelého, pokud ho již neodevzdalo přímo nemočniční nebo jiné zařízení. Dále zde může odevzdat další doklady zemřelého - cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotního pojištění.

Dále vypravitel pohřbu předloží svůj doklad totožnosti a objednávku pohřební služby (popř. fakturu).

Správní a jiné poplatky:

Za vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek nehradí 

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad vydá úmrtní list bezprostředně po obdržení listu o prohlídce zemřelého od zdravotnického zařízení a po předložení potřebných dokladů, nejdéle do 30 dnů od data úmrtí. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pozůstalý/á manžel/ka si požádá o nový občanský průkaz z důvodu změny rodinného stavu. Pozůstalý/á odevzdá na příslušná místa další osobní doklady zemřelého např. cestovní doklad (pas), řidičský průkaz, kartičku pojištěnce (zdravotní pojišťovny), dále oznámí úmrtí na Úřad práce, byl-li zemřelý/á evidován jako osoba s průkazem ZTP a pobíral/a příspěvek na mobilitu, tak vrátí i kartu z auta na možnost bezplatného parkování.

Datum poslední aktualizace: 12.12.2022

load