Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prohlášení o volbě druhého jména

Od 01.07.2001 může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Podmínky a postup řešení:

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31.12.1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložit písemné prohlášení o zvolení druhého jména. Údaje, které musí prohlášení obsahovat : a) jméno,příjmení,datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká b) místo narození c) jména,příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilého d) jméno, které bylo zvoleno e) souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

rodný list (osoby, které se prohlášení týká), doklad totožnosti

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá nový rodný list do 30 dnů po obdržení prohlášení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového rodného listu změna všech úředních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz atd.

Datum poslední aktualizace: 12.5.2016

load