Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Podmínky a postup řešení:

Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu oznámení o užívání dřívějšího příjmení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, nebo jiný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost. Oddací list, doklad o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení je třeba učinit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud bude tato lhůta zmeškána, je možné požádat o změnu příjmení - správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. dalších dokladů.

Datum poslední aktualizace: 22.9.2015

load