Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení v památkové zóně nebo u kulturní památky

V zahradách, které jsou součástí kulturní památky, či v jejím prostředí a také na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně je k úpravě dřevin (kácení, výsadba) potřeba povolení správního orgánu státní památkové péče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V případě kulturní památky vlastník nebo jeho oprávněný zástupce. V případě veřejného prostranství památkové zóny vlastník (správce, uživatel) pozemku, případně oprávněný zástupce.  

Podmínky a postup řešení:

Povolení je třeba u dřevin:

  1. rostoucích v zahradách, které jsou součástí kulturní památky
  2. na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně
  3. nacházejících se v prostředí kulturní památky 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení. Případně lze domluvit konzultaci na místě, pokud je to potřeba. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) Vyplněný příslušný formulář žádosti o závazné stanovisko

2) Řádná plná moc v případě zastupování žadatele

3) Zákres dřevin (ve vztahu k budovám, hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy).

Správní a jiné poplatky:

Pokud v rámci správního řízení proběhne místní šetření, vyměřuje se správní poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu (podle položky 20 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). Poplatek se vyměřuje po ukončení místního šetření. Správní orgán vydá závazné stanovisko vždy až po zaplacení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů ode dne podání bezvadné žádosti.  Pokud v podané žádosti nebude dostatečně identifikován žadatel (žadatelé) ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, (např. není uvedeno datum narození, sídlo právnické osoby atd.) nebo nebudou v žádosti uvedené všechny potřebné údaje či nebudou k žádosti doloženy všechny potřebné podklady v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 2 správního řádu (např. projektová dokumentace), nemůže být závazné stanovisko vydáno.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Národní památkový ústav v Liberci - vydává písemné vyjádření

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Opravné prostředky:

Proti závaznému stanovisku správního orgánu památkové péče, která jsou vydávána formou správního rozhodnutí, se může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Poučení o odvolání je součástí správního rozhodnutí. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení podmínek závazného stanoviska (rozhodnutí) nebo při provádění obnovy bez závazného stanoviska orgánu památkové péče, či při dalších porušeních zákona, může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč, a to jak fyzické tak právnické osobě. 

Informace z jiných zdrojů:

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 11.1.2021

load