Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Věcná břemena - služebnosti pro liniové stavby

Zásah do pozemků ve vlastnictví města výstavbou liniové stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18ti let

Podmínky a postup řešení:

Žádost bude postoupena k vyjádření příslušným odborům magistrátu a předložena k projednání do výboru pro hospodaření s majetkem města, který doporučí/nedoporučí zřízení služebnosti. Návrh na zřízení služebnosti je předložen ke schválení radě města a následně je vyhotovena smlouva o smlouvě budoucí. Po dokončení stavby a vypracování geometrického plánu, kterým bude služebnost zaměřena, bude vyhotovena smlouva na zřízení služebnosti a žadatel uhradí cenu na základě ceníku, který je přílohou smlouvy o smlouvě budoucí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, kde budou uvedeny tyto informace: čísla parcel, přes které má žadatel zájem zřídit věcné břemeno, délka břemene, (liniová stavba = inženýrské sítě), druh liniové stavby (přípojka, rekonstrukce, nová stavba). Přílohou žádosti musí být katastrální mapa se zákresem trasy sítě a označení pozemků města, přes které povede věcné břemeno (v 6 vyhotoveních), souhlas města se stavbou, je-li vydán (vydá oddělení investiční výstavby), nebo informace, že bylo o souhlas požádáno. Lze použít předtištěný formulář.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí a středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
  Přijímání a zpracování žádostí.
 • Pondělí a středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
  Sepsání smlouvy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  Požadované podklady pro zřízení služebnosti:

A. V případě, že stavba není vybudovaná – doložte  žádost s těmito přílohami:  

 • v žádosti uvést, o  jakou akci se jedná – rekonstrukce, nové vedení, …
 • seznam parcel, přes které má být služebnost zřízena
 • 4x snímek z katastrální mapy se zákresem trasy
 • předběžný výpočet úhrady za zřízení služebnosti
 • přesný název společnosti, se kterou bude smlouva uzavřena, včetně adresy a osoby oprávněné smlouvu podepsat
 • uveďte, zda požadujete uzavřít smlouvu trojstrannou
 • uveďte, kdo bude vlastníkem stavby a kdo tedy bude uveden jako oprávněný ve smlouvě pro katastrální úřad
 • plná moc k vyřizování – stačí kopie
 • v případě, že smlouva bude uzavřena s právnickou osobou, doložte kopii výpisu z obchodního rejstříku – stačí kopie

B. V případě, že stavba je vybudována – doložte žádost s těmito přílohami:  

 • 4x (v případě trojstranné smlouvy 5x) a elektronicky (CD nebo mail) geometrický plán, kterým je stavba zaměřena, s přílohou, kde bude uvedena přesná délka a plocha břemene dle parcelních čísel, potvrzená geodetem
 • číslo uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, je-li uzavřena
 • kolaudační rozhodnutí nebo stavební povolení nebo územní rozhodnutí nebo kopie předávacího protokolu po ukončení stavby (vydává oddělení správy komunikací nebo oddělení správy veřejné zeleně)
 • přesný název společnosti, se kterou bude smlouva uzavřena, včetně adresy a osoby oprávněné smlouvu podepsat
 • uveďte, zda požadujete uzavřít smlouvu trojstrannou
 • uveďte, kdo bude vlastníkem stavby a kdo tedy bude uveden jako oprávněný ve smlouvě pro katastrální úřad
 • plná moc k vyřizování
 • v případě, že smlouva bude uzavřena s právnickou osobou, doložte kopii výpisu z obchodního rejstříku
 • vyplněná příloha (tabulka) dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (je součástí budoucí smlouvy) s uvedením způsobu uložení technického vybavení, způsobu styku se silničním pozemkem a přesný rozsah stavbou dotčených pozemků (potvrzeno geodetem) - na základě těchto údajů provede žadatel výpočet úhrady. Pokud je částka vyšší než 50.000,- Kč (bez DPH), je nutné dodat geometrický plán v elektronické podobě.
 • k cenám bude připočítáno DPH v platné výši

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Správci inženýrských sítí

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po dokončení stavby dodat geometrické zaměření stavby a vyplněnou přílohu ceníku, která bude součástí smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 18.7.2023

load