Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obecné přestupky

Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu(dále jen "právní předpisy".Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánuv jednotlivém případě dotýká, dále jen "dotčené osoby" a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to,aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Pojem přestupku :
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin.

Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem, nebo nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsobem zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpeční nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce. Každý občan má povinnost oznámit přestupek, když se o něm dozví.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "zákona o přestupcích"), ale i porušením jiných právních předpisů, např. zákona o požární ochraně, zákona na ochranu zvířat proti týrání atd.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení přestupku je možné podat  na Policii ČR, Městské policii, případně písemně na oddělení přestupků. Správní orgán Oddělení přestupků může oznámení přestupku s oznamovatelem sepsat.

Přestupky podle  § 49 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích a přestupky podle § 125 c odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi blízkými osobami,  a jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a)  se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel").

U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán.

Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

  • Samostatné formuláře nejsou k dispozici. Oznámení přestupku je podmíněno uvedením postižené osoby,dále koho oznamovatel označil za pachatele, uvést kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán, případně uvést další důkazy,(jména svědků včetně jejich bydliště.

Lhůty pro vyřízení:

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:


  • V řízení o přestupku jsou účastníky řízení :
    obviněný z přestupku,
    poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,
    vlastník věci, která může být zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci,
    navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku(např. lékařská zpráva).O náhradě majetkové škody, která přestupkem vznikla, správní orgán rozhodne pouze tehdy, byla-li výslovně uplatněna před správním orgánem.Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.

Datum poslední aktualizace: 4.1.2019

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2018

load