Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní referendum

V místním referendum se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti města. Vyvolání místního refernda je podmíněno získáním potřebného počtu podpisů oprávněných voličů, tj. 10 % oprávněných osob.
Místní referendum nelze konat:
a) o místních poplatcích a o rozpočtu města,
b) o zřízení nebo zrušení orgánů města a o jejich uspořádání,
c) o volbě a odvolání starosty, místostarosty, členů rady města a dalších členů zastupitelstva, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů města,
d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky města,
h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.
Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přípravný výbor, který tvoří nejméně 3 oprávněné osoby, dále označený zmocněnec z členů zvoleného výboru.

Podmínky a postup řešení:

Návrh přípravného výboru musí obsahovat: a) označení území, na němž se konání místního refernda navrhuje, b) znění otázky, případně otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, c) odůvodnění návrhu, d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob úhrady z rozpočtu města, e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru, f) jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu a jejich vlastnoruční podpisy. Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy. Každý podpisový arch musí obsahovat: a) označení území, na němž se má místní referendum konat, b) znění otázky, případně otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, c) jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu, d) upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být udělena pokuta do výše 3 000 Kč." Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis. Oddělení interního auditu a stížností magistrátu po posouzení náležitostí předloží dokumenty poradě vedení - dál je funkčně příslušný věc řešit tajemník magistrátu se svou kanceláří.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním příslušných písemných dokumentů na magistrátu - poštou, osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Posouzení příslušného návrhu přípravného výboru musí oddělení interního auditu a stížností provést do 15 dnů od jeho podání a předat jej prostřednictvím porady vedení tajemníkovi magistrátu. V případě neshledání nedostatků kancelář tajemníka neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. Nemá-li návrh náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, tajemník písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Není-li zmocněnec informován ve lhůtě do 30 dnů od podání, má se za to, že návrh přípravného výboru se považuje za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada města k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližší jednání.

Datum poslední aktualizace: 29.2.2012

load