Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odpovědnost za škody způsobené činností města Jablonec nad Nisou

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů tj. i města Jablonec nad Nisou za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci.
Pro takové případy škody je město řádně pojištěno.
Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.
Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou škodní událost individuálně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Jablonec nad Nisou odpovídá a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Jablonec nad Nisou vznikla nějaká újma. Modelové příklady: - občan žijící v obecním bytě, ve kterém dojde v důsledku nedostatečně udržovaných stavebních konstrukcí a rozvodů k poškození bytu a jeho zařízení - občan, který utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy v majetku města Jablonec nad Nisou - občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je opravován - občan parkující na určeném parkovišti, jehož vozidlo bylo poškozeno pádem ledu, sněhu, části budovy či dopravní značkou v majetku města Jablonec nad Nisou - občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho majetek - atd.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro pojistné plnění je skutečnost, že město Jablonec nad Nisou jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události. Dokazování o oprávněnosti poškozeného na odškodnění je na poškozeném, proto je nezbytné, nahlásit škodní událost neprodleně a to buď osobně nebo telefonicky. Pozdní nahlášení může ztížit nebo zcela vyloučit nárok na odškodnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejprve je třeba zajistit, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví či majetku. Pokud je to možné, celou situaci zdokumentujte [kamerou, fotoaparátem, mobilem, …] a zajistěte případné svědky. V případě škod na obecních domech a bytech se obraťte nejprve na příslušného správce objektu - Oddělení správy bytových objektů, kontaktní osoba Jana Jodasová, tel. 483 357 301, e-mail jodasova@mestojablonec.cz nebo Ivana Šálková, tel. 483 357 128, 725 676 038, e-mail salkova@mestojablonec.cz.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Správní a jiné poplatky:

Řešení této životní situace nepodléhá žádnému ze správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Žádné přesné lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou dané. Obecně platí, že od doby, kdy má pojišťovna k dispozici všechny požadované dokumenty, pojistná událost bývá vyřešena do jednoho měsíce [ať už poskytnutím peněžního plnění nebo zamítnutím plnění]. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. V případě poskytnutí peněžního plnění pojišťovnou je od celkové částky odečtena spoluúčast města Jablonec nad Nisou, která je však následně po obdržení pokynu z pojišťovny poškozenému uhrazena na uvedené číslo účtu, případně může být po domluvě proplacena v hotovosti na pokladně Městského úřadu v budově radnice (jedná se o případy, kdy poškozený nemá bankovní účet). Zasílání peněz složenkou není možné.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V různých případech je nutné dodat různé dokumenty [třeba i postupně]: A/ v případě škod na obecních domech a bytech [živelná událost, …] - písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody [viz formuláře Oznámení škodní události] - písemné vyjádření správce objektu - oddělení správy bytových domů k technickému stavu budovy - fotodokumentace poškození bytu - faktury za opravu [máte-li] B/ v případě úrazů [pád na chodníku, …] - písemná žádost o náhradu škody [viz formuláře Žádost o uplatnění nároku škody]  - fotodokumentace místa úrazu - zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy [lze zajistit ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou] - případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující C/ v případě poškození majetku [poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města na vaši budovu, …] - písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody [viz formuláře Oznámení škodní události] - fotodokumentace místa poškození majetku - faktura za provedené práce - opravy - případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující [např. kopie velkého technického průkazu, …]

Datum poslední aktualizace: 14.6.2023

load