Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stížnost

Jde o podání, kterým se domáhá fyzická nebo právnická osoba ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností Magistrátu města Jablonec nad Nisou, městské policie, orgánů statutátního města Jablonec nad Nisou, organizací statutárním městem zřízených a založených.
Jinými slovy si lze stěžovat pouze na to, co může magistrát ovlivnit a kam spadá jeho pravomoc.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba uplatňující stížnost. Je možno mít i zplnomocněného zástupce (plná moc musí být písemná, nemusí mít ověřené podpisy).

Podmínky a postup řešení:

Písemná stížnost fyzické osoby musí obsahovat jméno, příjmení, adresu stěžovatele, datum podání a uvedení skutečností, tj. konkrétní nedostatky, na které poukazuje s uvedením, čeho se domáhá a podpis stěžovatele. Písemná stížnost právnické osoby musí obsahovat obchodní název, sídlo, IČ, označení a podpis statutárního orgánu, datum podání a opět, čeho se domáhá. Postup vyřízení stížnosti je dán vždy jejím obsahem, např. vykonání místního šetření, při kterém dochází k ověření skutečností uvedených ve stížnosti, kontrola spisových materiálů, projednání s dotčenými stranami apod. V případě, že vyřízení stížnosti náleží do věcné působnosti jiného orgánu státní správy, je postoupeno do 5 dnů příslušnému orgánu a stěžovatel je o tomto kroku písemně informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné, telefonické, elektronicky tj. e-mail a datová schránka, osobní tj. ústně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Listinné důkazy, snímky, mapy, smlouvy, dohody, rozsudky soudu, svědectví sousedů aj., pokud se na tyto důkazní prostředky odvoláváte ve stížnosti, nebo pokud mohou podpořit Vaše tvrzení. V případě, že nejsou doloženy a budou nezbytně nutné k další naší činnosti, písemně si je vyžádáme.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení; ve složitějších případech, kde je pořeba součinnst dalších orgánů veřejné správy nebo dalších fyzických či právnických osob do 60 dnů. Ve zvlášť složitých případech může nejbližší nadřízený orgán povolit zpracovateli stížnosti prodloužení lhůty o dalších 30 dnů. O tomto prodloužení je občan písemně informován včetně uvedení důvodů. V případě uplatnění stížnosti dle správního řádu je lhůta 60 dnů ode dne doručení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Jsou ti, u nichž je nutná součinnost pro prošetření stížnosti, např. další orgány veřejné správy, fyzické či právnické osoby.

Datum poslední aktualizace: 29.6.2022

load