Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Jablonecké mateřské školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovily termín zápisu (sběr vyplněných žádostí) na čtvrtek 11. května 2023. Více podrobností je zveřejněno na webových stránkách jednotlivých MŠ a ve webové aplikaci "Zápis do MŠ" (zapisdoms.mestojablonec.cz), ve které si zákonní zástupci vygenerují žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

5leté a starší děti mají předškolní vzdělávání povinné, tzn., že zákonní zástupci mají povinnost nechat děti ve stanoveném termínu zapsat k docházce do MŠ.

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti ve věku od dvou do zpravidla do šesti let. Dítě mladší 3let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Všechny ředitelky mateřských škol mají stanovena kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy.

V souvislosti s povinným předškolním vzdělávání je pro 5leté a starší dětí stanoven jeden školský obvod pro všechny mateřské školy, kterým je celé území města Jablonec nad Nisou.

Základními kritérii jsou: - přednostní přijetí 5letých a starších dětí, pro které je vzdělávání povinné a mají trvalé bydliště na území města Jablonec nad Nisou - věk a bydliště dítěte na území města Jablonce nad Nisou - doložení potvrzení o povinném očkování dítěte (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Ostatní kritéria mohou být specifická u jednotlivých mateřských škol a stanovují je ředitelky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zápis bude probíhat ve třech fázích:

1) generování žádostí (24. 4. - 10. 5. 2023) ve webové aplikaci Zápis do MŠ

 • zadání povinných údajů, vygenerování a vytištění žádosti
 • možnost rezervace pro osobní podání žádosti, pokud má mateřská škola tuto službu aktivovanou

2) příjem vyplněných žádostí (zápis)

 • vygenerovanou a vlastnoručně podepsanou žádost s povinnými přílohami je nutné v den zápisu, tj. 11. 5. 2023 doručit vybrané mateřské škole

Způsoby podání žádostí:

 1. osobní podání dle pokynů jednotlivých MŠ,
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail - v tomto případě je nutné se do 5dnů dostavit do vybrané MŠ a žádost podepsat),
 4. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. "klasickou" poštou,

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2-4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.


3) vyhodnocování žádostí a zveřejnění výsledků zápisu

- dne 25. 5. 2023 zveřejní ředitelky MŠ seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Na příslušné mateřské škole s ředitelkami mateřských škol:
  - MŠ 28. října 16 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Lovecká 11 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Husova 3 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Střelecká 14 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Havlíčkova 4 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Nemocniční 15a - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Československé armády 37 - Jablonec nad Nisou-Rýnovice
  - MŠ Švédská 14 - Jablonec nad Nisou
  + odloučené pracoviště V. Nezvala 12
  - MŠ Hřbitovní 10 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Mechová 10 - Jablonec nad Nisou-Mšeno
  - MŠ Arbesova 50 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Dolní 3969 - Jablonec nad Nisou-Kokonín
  - MŠ Nová Pasířská 10 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Slunečná 9 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Tichá 19 - Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky
  - MŠ Josefa Hory 31 - Jablonec nad Nisou-Mšeno
  - MŠ se speciálními třídami, Palackého 37, Jablonec nad Nisou (běžné i speciální třídy),

  v termínech a způsobem, které ředitelky mateřských škol stanovily k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

  Informace můžete získat také na oddělení školství:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zákonný zástupce přinese vygenerovanou a vlastnoručně podepsanou žádost, potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - viz. "Informace odboru školství_očkování.pdf" (naleznete v informacích z jiných zdrojů této životní situace) a rodný list, na základě kterého MŠ ověří správnost údajů v žádosti. 

Děti plnící povinný předškolní rok potvrzení lékaře o očkování nedokládají.

V případě požadavku na zařazení dítěte do Mateřské školy se speciálními třídami musí být součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyjádření dětského lékaře nebo odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, klinického logopeda nebo speciálně pedagogických center.

Cizinci, kteří nejsou občany státu EU, doloží kopii povolení k dlouhodobému pobytu (při pobytu na území ČR delším než 90 dnů).

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Na rozhodování ředitelky mateřské školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 30.6.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.8.2023

load