Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podpora při péči o děti ve věku 2-5 let

Ve školním roce 2023/2024 přispívá statutární město Jablonec nad Nisou na školné v soukromých zařízeních poskytujících výchovně-vzdělávací služby a zaregistrovaných u města Jablonec nad Nisou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let. Podpora se týká dětí zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Příspěvek ve výši 1.000 Kč/měsíc mohou využít zákonní zástupci dětí, které splní následující kritéria:

  • Dítě ve věku 2-5 let má společně alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalý pobyt na území města.
  • Dítě navštěvuje soukromý subjekt minimálně 80 hodin měsíčně.
  • Zákonní zástupci dítěte žijící ve společné domácnosti odevzdají společně "Žádost zákonných zástupců o příspěvek na výchovně-vzdělávací služby pro děti od 2 do 5 let s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou", jejíž součástí je potvrzení o zaměstnání nebo denním studiu obou rodičů. V případě osamělého rodiče, popř. pěstouna, který prokáže, že mu dítě bylo svěřeno do péče nebo bylo zahájeno předběžné řízení o svěření do péče v případě úmrtí rodiče, postačuje potvrzení o zaměstnání pouze tohoto osamělého rodiče. Za osamělého rodiče se pro účely posuzování nároku na příspěvek považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. Za osamělého rodiče se považuje i rodič, který nežije s manřžlem/manželkou ve společné domácnosti, což doloží čestným prohlášením.
  • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje minimálně na poloviční úvazek (pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti), má také nárok na poskytnutí příspěvku na slevu za služby soukromého subjektu. Tento zákonný zástupce musí doložit rovněž potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři.
  • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje jako OSVČ, doloží poskytovateli služby potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři a kopii živnostenského oprávnění.
  • Zákonní zástupci dítěte  nemají dluhy vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zákonný zástupce si vybere subjekt ze seznamu zaregistrovaných soukromých subjektů, který zkontaktuje pro zjištění volné kapacity. Po domluvě na přijetí dítěte vyplní "Žádost o snížení školného", jehož součástí je potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců. Tyto podklady odevzdá soukromému subjektu, který v případě splnění všech kritérií poskytne slevu na své služby ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Pro poskytnutí slevy je třeba poskytovateli služby předložit originál "Žádosti o snížení školného".
  • V případech hodných zvláštního zřetele bude rozhodováno o poskytnutí příspěvku individuálně na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Registrované soukromé subjekty oprávněné poskytovat výchovně-vzdělávací služby na zabezpečení dětí od dvou do pěti let.

Datum poslední aktualizace: 29.8.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.8.2024

load