Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Jablonecké mateřské školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovily termín zápisu na  středa 13. května 2020  od 8.00 do 16.00 hodin. Více podrobností bude uveřejněno na plakátech, v jabloneckém měsíčníku a na stránkách jednotlivých MŠ i města Jablonec nad Nisou.

5leté a starší děti mají předškolní vzdělávání povinné, tzn., že zákonní zástupci mají povinnost nechat děti ve stanoveném termínu zapsat k docházce do MŠ.

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Všechny ředitelky mateřských škol mají stanovena kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy.

V souvislosti s povinným předškolním vzdělávání je pro 5leté a starší děti stanoven jeden školský obvod pro všechny mateřské školy, kterým je celé území města Jablonec nad Nisou.

Základními kritérii jsou: - přednostní přijetí 5letých a starších dětí, pro které je vzdělávání povinné a mají trvalé bydliště na území města Jablonec nad Nisou - věk a bydliště dítěte na území města Jablonce nad Nisou - doložení potvrzení o povinném očkování dítěte (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Ostatní kritéria mohou být specifická u jednotlivých mateřských škol a stanovují je ředitelky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Jestliže má zákonný zástupce zájem umístit své dítě do předškolního zařízení, dostaví se ve stanoveném termínu do mateřské školy (k "zápisu"), kterou si dle svého uvážení pro své dítě zvolil a podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. V případě Mateřské školy se speciálními třídami je bezpodmínečně nutné, aby zákonný zástupce doložil doporučení z PPP nebo SPC a zároveň se dostavil s dítětem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Na příslušné mateřské škole s ředitelkami mateřských škol nebo s vedoucími odloučených pracovišť:
  - MŠ 28. října 16 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Lovecká 11 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Husova 3 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Střelecká 14 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Havlíčkova 4 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Nemocniční 15a - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Československé armády 37 - Jablonec nad Nisou-Rýnovice
  - MŠ Montessori Zámecká 10 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Švédská 14 - Jablonec nad Nisou
  + odloučené pracoviště V. Nezvala 12
  - MŠ Hřbitovní 10 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Mechová 10 - Jablonec nad Nisou-Mšeno
  - MŠ Arbesova 50 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Dolní 3969 - Jablonec nad Nisou-Kokonín
  - MŠ Nová Pasířská 10 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Slunečná 9 - Jablonec nad Nisou
  - MŠ Tichá 19 - Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky
  - MŠ Josefa Hory 31 - Jablonec nad Nisou-Mšeno
  - MŠ se speciálními třídami, Palackého 37, Jablonec nad Nisou (běžné i speciální třídy),

  v termínu, který ředitelky mateřských škol stanovily k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. V naléhavých případech i v průběhu školního roku.

  Informace můžete získat také na oddělení školství, kultury a sportu:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V termínu zápisu musí zákonný zástupce předložit: - "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání", - "Potvrzení lékaře", že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Zároveň zákonný zástupce předloží občanský průkaz. V případě požadavku na zařazení dítěte do Mateřské školy se speciálními třídami musí být součástí  žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyjádření dětského lékaře nebo odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, klinického logopeda nebo speciálně pedagogických center.

Formuláře:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vygeneruje a vytiskne ve webové aplikaci.
 • Potvrzení lékaře - formulář zároveň k dispozici na každé mateřské škole.
  ikona souboruPotvrzení lékaře (velikost: 34 KB, typ: .doc)

Lhůty pro vyřízení:

Na rozhodování ředitelky mateřské školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Datum poslední aktualizace: 30.6.2023

Datum konce platnosti návodu: 1.1.2020

load