Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Přerušení provozování živnosti (pokračování v provozování živnosti)

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenského úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živ. zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živ. zákona).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1.Podnikatel - fyzická osoba 2.Podnikatel - právnická osoba (statutární zástupce, likvidátor, prokurista) 3.Zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, lze oznámit přerušení (pokračování) v provozování živnosti jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce. V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášek konkurs, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem insolvenčního správce. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným oznámením, které můžete uplatnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to osobně, poštou, do datové schránky zvoleného úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Správní a jiné poplatky:

Přerušení provozování živnosti (a případné pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno) není zpoplatněno.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pokud podnikatel přerušuje provozování žívnosti, u které je evidována provozovna, měl by současně s přerušením živnosti oznámit ukončení provozování živnosti v této provozovně.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    epodatelna@mestojablonec.cz
    Pravidla pro používání:
    Elektronická podatelna
  • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
    www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 12.10.2021

load