Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

C - Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem, podle zákona o zemědělství (zák.č. 252/1997 Sb.), je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Fyzické osoby samostatně,

2. Právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor),

3. Zmocněnec (na základě plné moci)

Podmínky a postup řešení:

1) Fyzická osoba pokud

- je plně svéprávná, 

- má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

- pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

* hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.


2) Právnická osoba

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě (viz Formuláře). Žádost lze uplatnit osobně nebo písemně (elektronicky pouze pokud žadatel disponuje elektronicky ověřeným podpisem nebo datovou schránkou).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Živnostenský úřad v Jablonci nad Nisou
 • Nataša Kellnerová, Komenské 8, 4. patro, dv.č.507, tel. 483 357 744

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:

- doklad totožnosti,

- hotovost nebo platební kartu na úhradu správního poplatku,

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila své sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.


Právnická osoba:

- v případě, že dosud není zapsána ve veřejném rejstříku, tak doklad o tom, že byla zřízena nebo založena

- doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu,

- hotovost nebo platební kartu na úhradu správního poplatku,

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,  není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven, zvláštním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.Správní a jiné poplatky:

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 6:

1000,- Kč - zápis zemědělského podnikatele do evidence 

500,- Kč - změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

100,- Kč - změna zápisů identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

15,- Kč - vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele (za první stránku, každá další 5,- Kč)

Předmětem poplatku není změna identifikačních údajů, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.


Lze platit hotově nebo platební kartou, na pracovišti informací, v přízemí objektu Komenského 8.

Lhůty pro vyřízení:

Splňuje-li žadatel podmínky (podání je bez závad a je uhrazen správní poplatek), provede obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30ti dnů ode dne podání žádosti, zápis do evidence zemědělského podnikatele, a o tomto zápisu vydá osvědčení. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  epodatelna@mestojablonec.cz
  Pravidla pro používání:
  Elektronická podatelna
 • Podání může být učiněno též prostřednictvím datové schránky zemědělského podnikatele (datová schránka je přidělena každému zemědělskému podnikateli) do datové schránky úřadu:
  ID datové schránky zdejšího úřadu: wufbr2a

Datum poslední aktualizace: 20.4.2023

load