Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Ohlášení živnosti (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ), u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ). Živnost může ohlásit fyzická i právnická osoba.
Ohlašovací živnosti jsou:
1. řemeslné (příloha č.1 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
2. vázané (příloha č. 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
3. živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné (příloha č. 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Fyzické osoby samostatně, 2. Právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), 3. Zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky provozování živnosti:

Fyzické osoby:

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit následující všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

 • Bezúhonnost (u občanů ČR  se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad ohlašovatel živnostenskému úřadu nedokládá, živnostenský úřad si jej vyžaduje z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě) .

 U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost) je nutno doložit doklady prokazující odbornou způsobilost (příkladně doklady o vzdělání, praxi, osvědčení apod.) - podle druhu živnosti:

 • řemeslné živnosti - odborná způsobilost podle § 21 a 22 živnostenského zákona
 • vázané živnosti - odborná způsobilost dle § 24 a přílohy č. 2 živnostenského zákona.

Pokud ohlašovatel nesplňuje sám podmínky odborné způsobilosti, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. K ohlášení živnosti je pak v tomto případě nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce (viz formulář "prohlášení odpovědného zástupce").

U ohlašovatele ani u jeho odpovědného zástupce nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedená v § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

Liší-li se adresa sídla ohlašovatele od jeho bydliště, je nutné doložit k ohlášení živnosti ještě doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je sídlo umístěno (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) Tento doklad je nutno doložit i v případě, pokud je adresa bydliště shodná s adresou sídla, ale tato adresa je zároveň adresou ohlašovny, správního orgánu nebo zvláštní matriky.

Právnické osoby:

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky (§ 6 a 7) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se ustanovuje osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona; nelze-li ustanovit odpovědného zástupce z těchto osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. Odpovědným zástupce právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu.

U podnikatele případně ani u jeho odpovědného zástupce (§11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

 U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost) je nutno doložit doklady prokazující odbornou způsobilost (příkladně doklady o vzdělání, praxi, osvědčení apod.) odpovědného zástupce podle druhu živnosti:

 • řemeslné živnosti - odborná způsobilost podle § 21 a 22 živnostenského zákona
 • vázané živnosti - odborná způsobilost dle § 24 a přílohy č. 2 živnostenského zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V souladu s ust. § 45a odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění se ohlášení živnosti předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzické osoby:

 • formulář ohlášení živnosti (jednotný elektronický formulář, dále jen JRF) není třeba vyplňovat. Postačí potřebné údaje sdělit až na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s ohlašovatelem formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu,
 • občanský průkaz k ověření osobních údajů
 • doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele nebo ustanoveného odpovědného zástupce, pokud ji zákon požaduje,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo zástupce učiní prohlášení osobně před živnostenským úřadem (který si jeho údaje ověří z občanského průkazu),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se adresa sídla od adresy bydliště. Uvedené platí i pro případ, že bydliště ohlašovatele je na adrese sídla ohlašovny (zvláštní matriky, správního orgánu),
 • doklad o úhradě správního poplatku (dále viz část - správní a jiné poplatky).

Právnické osoby:

 • formulář ohlášení živnosti (jednotný elektronický formulář, dále jen JRF) není třeba vyplňovat. Postačí potřebné údaje sdělit až na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s ohlašovatelem formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu,
 • doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (s výjimkou obchodního rejstříku), pokud již byl zápis proveden,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud jeho ustanovení zákon požaduje,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo zástupce učiní prohlášení osobně před živnostenským úřadem (který si jeho údaje ověří z občanského průkazu),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence,
 • doklad o úhradě správního poplatku (dále viz část - správní a jiné poplatky),
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby.

Doklady se předkládají v originále, případně v úředně ověřené kopii. Jestliže doklady nejsou vydány v českém jazyce, dokládají se včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) sazebník - část I, položka 24.

 •  1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 •  500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována).

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  epodatelna@mestojablonec.cz
  Pravidla pro používání:
  Elektronická podatelna
 • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
  www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 14.10.2021

load