Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

B - Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží, nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovnou je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší, než tři měsíce.
Provozovnou může být i prostor, kde jsou vykonávány pomocné práce, nebo prostory sloužící jako sklad.
Povinnost oznámit zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně neplatí pro mobilní provozovny a automaty.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Fyzické osoby samostatně

2. Právnické osoby - člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor

3. Zmocněnec na základě plné moci

Podmínky a postup řešení:

1. Před zahájením (ukončením) činnosti v provozovně doručit živnostenskému úřadu tiskopis ohlašující tuto činnost.

2. Před zahájením (ukončením) činnosti v provozovně navštívit živnostenský úřad a s referentem registrace vyplnit elektronický formulář.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

1. Vytisknout tiskopis uložený v seznamu tiskopisů, vyplnit ho a doručit na živnostenský úřad.

2. Dostavit se za živnostenský úřad a s referentem registrace vyplnit elektronický formulář.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad totožnosti, v případě zastupování plnou moc

Správní a jiné poplatky:

bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Obdržíte vyrozumění o zapsání Vaší provozovny do seznamu provozoven v živnostenském rejstříku, nebo vyrozumnění o ukončení činnosti v provozovně.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).

Provozovna musí být označena podle ustanovení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    epodatelna@mestojablonec.cz
    Pravidla pro používání:
    Elektronická podatelna
  • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
    www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 21.12.2021

load