Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese"). Podnikatel (případně odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné (§ 6 ŽZ) a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 27 ŽZ a přílohy č. 3 živnostenského zákona), u podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Podnikatel - fyzická osoba 2. Podnikatel - právnická osoba (statutární zástupce, likvidátor, prokurista) 3. Zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Všeobecné  a zvláštní podmínky provozování živnosti:

Fyzické osoby:

• Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

• Bezúhonnost (u občanů ČR se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad ohlašovatel živnostenskému úřadu nedokládá, živnostenský úřad si jej vyžaduje z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě).

Odborná způsobilost pro koncesované živnosti (§ 27) je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

U podnikatele případně ani u jeho odpovědného zástupce (§11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

Právnické osoby:

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky (§ 6 a 7) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se ustanovuje osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona; nelze-li ustanovit odpovědného zástupce z těchto osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu.

Odborná způsobilost pro živnosti koncesované (§ 27) je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze.

U podnikatele případně ani u jeho odpovědného zástupce (§11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V souladu s ust. § 45a odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění se ohlášení živnosti předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzické osoby:

 • formulář žádosti o koncesi (JRF) není třeba vyplňovat. Postačí potřebné údaje sdělit až na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s žadatelem  formulář vyplní a předloží jej žadateli ke kontrole a podpisu,
 • občanský průkaz k ověření osobních údajů,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo zástupce učiní prohlášení osobně před živnostenským úřadem (který si ověří jeho údaje z občanského průkazu),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se adresa sídla od adresy bydliště. Uvedené platí i pro případ, že bydliště žadatele je na adrese sídla ohlašovny (zvláštní matriky, správního orgánu),
 • doklad o úhradě správního poplatku (dále viz část - správní a jiné poplatky).

Právnické osoby:

 • formulář žádosti o koncesi (JRF) není třeba vyplňovat. Postačí potřebné údaje sdělit až na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s žadatelem  formulář vyplní a předloží jej žadateli ke kontrole a podpisu,
 • doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (s výjimkou obchodního rejstříku), pokud již byl zápis proveden,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo zástupce učiní prohlášení osobně před živnostenským úřadem (který si ověří jeho údaje z občanského průkazu),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence,
 • doklad o úhradě správního poplatku (dále viz část - správní a jiné poplatky),
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby.

Doklady se předkládají v originále, případně v úředně ověřené kopii. Jestliže doklady nejsou vydány v českém jazyce, dokládají se včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebník - část I, položka 24.

 • 1 000,- Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500,- Kč za přijetí další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše správního poplatku za žádost zůstává zachována).

Lhůty pro vyřízení:

Fyzické osoby:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Právnické osoby:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30ti dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, živnostenský úřad poznamená do spisu, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a tuto skutečnost zároveň zapíše do živnostenského rejstříku. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  epodatelna@mestojablonec.cz
  Pravidla pro používání:
  Elektronická podatelna
 • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
  www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 14.10.2021

load