Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti - žádosti o koncesi

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny:
1. pro ohlášení živnosti
2. jako náležitosti žádosti o koncesi
a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. V případě, že si nejste jisti, zda a kterou změnu máte povinnost ohlásit, obraťte se přímo na pracovníky živnostenského úřadu (osobně nebo telefonicky). Oznámení změn lze učnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Podnikatel - fyzická osoba 2. Podnikatel - právnická osoba (statutární zástupce, likvidátor, prokurista) 3. Zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

 • jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se změnou živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce,
 • v průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se změnou živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce,
 • k oznámeným změnám musí být doloženy doklady, které tyto změny prokazují.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným oznámením změn, které je možno uplatnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to osobně, poštou, do datového schránky zvoleného úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 2. Doklady prokazující danou změnu, příkladem uvádíme: - změna sídla (fyzická osoba): doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila osoba své sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu). K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prosoru, kde jsou prostory sídla umístěny, že s umístěním souhlasí.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazebník - část 1, položka 24. Lze je uhradit hotově na živnostenském úřadě. Placení složenkou nebo převodem z účtu je třeba projednat s pracovníkem registrace živnostenského úřadu (který Vám vydá složenku a sdělí konkrétní variabilní symbol platby). Platbu kartou lze realizovat na "Informacích" (přízemí budovy Komenského 8, Jablonec nad Nisou). Výše správních poplatků je dána druhem požadované změny (100,-, 500,-Kč). Poplatek je splatný při oznámení změny. Jestliže nebude zaplacen, úkon se neprovede.

Lhůty pro vyřízení:

Podnikatel je povinen změny oznámit a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  epodatelna@mestojablonec.cz
  Pravidla pro používání:
  Elektronická podatelna
 • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
  www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 12.10.2021

load