Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Úmrtí podnikatele

Úmrtí podnikatele nemusí pozůstalí živnostenskému úřadu hlásit, pokud nehodlají pokračovat v provozování živnosti zemřelého.
Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem,je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce,
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
f) svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.
Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c ) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoby uvedené v § 13 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky jsou stanoveny § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení je třeba uplatnit písemně a lze tak učinit přímo u obecního živnostenského úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti pokračovatele. Další náležitosti (doklady odborné způsobilosti, doklady o ustanovení do funkce správce apod.)  je třeba projednat přímo s pracovníky registrace živnostenského úřadu, neboť se budou vyžadovat individuálně, podle konkrétně řešeného případu.

Datum poslední aktualizace: 5.6.2019

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2013

load