Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

1. Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
2. Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doklad, který se vydává k platnému národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluv o silničním provozu. (Vídeň 1968 a Ženeva 1949) Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Žádost o výdání řidičského průkazu podává: - osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění - držitel řidičského oprávnění (držitel řidičského průkazu) Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. 2. Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu podává: - osobně držitel řidičského oprávnění (resp. platného řidičského průkazu). Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou k vydání požadovaných průkazů je obvyklé bydliště na území ČR (tzn. trvalý pobyt na území ČR nebo pokud osoba nemá trvalý pobyt, tak musí prokázat, že na území ČR pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních vazeb). 1. Řidičský průkaz se může vydat pouze osobě: - které bylo uděleno řidičské oprávnění nebo je držitelem řidičského oprávnění - cizinci nebo osobě, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum delší než 1 rok - příslušníku státu Evropské unie, kterému byl vydán řidičský průkaz Evropských společenství a který má na území ČR bydliště. 2. Mezinárodní řidičský průkaz se může vydat pouze osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, resp. platného řidičského průkazu. K vydání požadovaných průkazů musí žadatel předložit vyplněnou a podepsanou žádost, na vydání mezinárodního řidičského průkazu fotografii a další předepsané doklady (viz níže) na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Tam, kde si podám žádost o řidičský průkaz, si musím hotový řidičský průkaz vyzvednout.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.  Nově lze využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s využitím datové schránky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřední hodiny od 01.06.2020:
  pondělí 8:00 - 11:30; 12:30 - 17:00
  úterý 8:00 - 11:30; 12:30 - 14:00
  středa  8:00 - 11:30; 12:30 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 11:30; 12:30 - 14:00
  pátek 8:00 - 11:30; 12:30 - 14:00
  každá 1. sobota v kalendářním měsíci 8:00 - 12:00
  každý pátek před pracovní sobotou pro veřejnost zavřeno - sanitární den


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- žádost o vydání řidičského průkazu (tiskne se přímo na přepážce při osobním jednání žadatele) nebo žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
- platný doklad totožnosti žadatele

- na řidičský průkaz není třeba fotografie
- na mezinárodní řidičský průkaz - jedna fotografie (3,5 x 4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu)
- doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt

Další požadované doklady, pokud osoba žádá o:

a) 1. řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění - doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření)

b) změnu údajů, poškození - řidičský průkaz

c) vydání mezinárodního řidičského průkazu - platný řidičský průkaz

d) řidičský průkaz z důvodu končící platnosti - řidičský průkaz (max. 3 měsíce před koncem platnosti průkazu) 

e) výměnu cizího řidičského průkazu za český -  řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, doklad prokazující, že osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb na území ČR

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za vydání řidičského průkazu se vybírá poplatek 200 Kč; řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 700 Kč; mezinárodního řidičského průkazu 50 Kč v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách. Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně (max. 3 měsíce před koncem platnosti průkazu).

Lhůty pro vyřízení:

1. Řidičský průkaz z důvodu získání prvního řidičského oprávnění se vydá ve lhůtě 20 dnů od podání žádosti. - držitelům řidičského oprávnění lze za poplatek vydat řidičský průkaz i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů. 2. Mezinárodní řidičský průkaz se vydá bezodkladně po podání žádosti (pouze však v případě, že řidičský průkaz je platný nebo nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu). Držitel řidičského průkazu je povinen: a) neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení b) nahlásit změnu údajů, uváděných v řidičském průkazu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo c) odevzdat řidičský průkaz, pokud je neplatný z důvodu, že uplynula doba jeho platnosti, údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy, je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné d) odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů ode dne - kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení, odnětí, pozastavení řidičského oprávnění - kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění - kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem sankce zákazu řízení motorových vozidel - kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení e) zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost o ŘP lze podat i elektronicky, prostřednictvím portálu občana.
  obcan.portal.gov.cz

Datum poslední aktualizace: 17.7.2023

load