Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo orientačním případně evidenčním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo soudem stanovený opatrovník. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění originálu přihlašovacího lístku (obdržíte na přepážce) a předložení potřebných dokladů. Vyplnit přihlašovací lístek je nutné i pro dítě do 15 let, změna adresy neproběhne automaticky na adresu rodiče.

 • jste-li  vlastník předkládáte vyplněný přihlašovací lístek, platný občanský průkaz
 • jste-li nájemce předkládáte originál nájemní smlouvy, vyplněný přihlašovací lístek a platný občanský průkaz
 • nejste-li vlastník ani nájemce předkládáte souhlas se změnou trvalého pobytu oprávněné osoby (vlastník, nájemce) bližší informace naleznete v odkazu "Jaké doklady a informace musíte mít sebou", vyplněný přihlašovací lístek a platný občanský průkaz

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
  úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00 hodin
  1. sobota v měsíci 8:00 - 12:00 hodin
  v pátek před úřední sobotou je zavřeno.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz, pokud chcete změnit trvalý pobyt dítěti do 15 let je potřeba předložit originál rodného listu dále pokud má dítě vystaven občanský průkaz je potřeba předložit k vyznačení změny trvalého pobytu
 • po ukončení pobytu v cizině platný cestovní pas a další listiny potvrzující údaje zapisované do registru evidence obyvatel
 • po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí, doklad totožnosti a další listiny potvrzující údaje zapisované do registru evidence obyvatel
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (pěstoun, poručník, pečující osoba aj.) 
 • rozsudek soudu o určení opatrovníka u osoby omezené způsobilosti k právním úkonů
 • doklad o vlastnictví domu či bytu není nutné dokládat - vlastnictví si ověří zaměstnanec ohlašovny nahlédnutím do katastru nemovitostí
 • doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu – originál platné nájemní smlouvy se předkládá vždy, je-li uzavřena podnájemní smlouva (tzn. byt nebo dům pronajme nájemce, vyžaduje se souhlas vlastníka)
 • souhlas oprávněné osoby (vlastník nebo nájemce) se změnou trvalého pobytu, souhlas oprávněná osoba učiní osobně před zaměstnancem ohlašovny podpisem na přihlašovacím lístku, pokud se nemůže dostavit osobně přihlašovaná osoba doloží tento souhlas s úředně ověřeným podpisem
 • při ukončení trvalého pobytu na území ČR se občan dostaví na obecní úřad (ohlašovnu pobytu), příslušný dle místa trvalého pobytu, vyplní tiskopis, zaplatí správní poplatek a je povinen odevzdat občanský průkaz

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • 50 Kč za změnu místa trvalého pobytu
 • děti do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny
 • 100 Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR (i za nezletilé děti)
 • 100 Kč za osobu u návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu  (i za nezletilé děti)
Správní poplatky se hradí předem buď na přepážce, kde lze platit pouze bezhotovostně nebo na pokladně našeho úřadu, kde lze platit v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Pokud jsou předloženy všechny potřebné doklady změna údaje o místě trvalého pobytu se zaeviduje ihned. Stejně probíhá i oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh se řeší ve správním řízení a je stanovena lhůta maximálně do 60 dní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • požádat neprodleně o nový občanský průkaz, jelikož uplynutím 45 dnů ode dne změny trvalého pobytu automaticky skončí jeho platnost!
 • majitelé motorových vozidel a přívěsných vozíků musí provést změnu adresy v technickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla (tj. malém a velkém techničáku). Změna se provádí na oddělení dopravně správních agend - registru vozidel, 2. patro, pracoviště Komenského 22/8, Jablonec n/N
 • pokud máte živnostenský list, musíte změnu svého trvalého pobytu ohlásit na Živnostenském úřadě 4. patro, pracoviště Komenského 22/8, Jablonec n/N
 • o cestovní doklad a řidičský průkaz není třeba žádat, není v něm uvedena adresa
 • doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné změnu adresy nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, odborný lékař), peněžní ústavy a pojišťovny, škola, zaměstnání, pošta, odpady, dodavatelé energií, mobilní operátoři apod.
 • odpady - platby pro Jablonec nad Nisou vyřizuje oddělení rozpočtu a poplatků, tel. 483 357 253, vchod kancelář z boku radnice Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 
 •  


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Pokud se při hlášení změny místa trvalého pobytu zjistí nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory s údaji v informačním systému a nedostatky nebudou po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 15.6.2023

load