Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo orientačním případně evidenčním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo soudem stanovený opatrovník. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů. Vyplnit přihlašovací lístek je nutné i pro dítě do 15 let, změna adresy neproběhne automaticky na adresu rodiče.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložení vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
  úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00 hodin
  1. sobota v měsíci 8:00 - 12:00 hodin
  v pátek před úřední sobotou je zavřeno.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz, pokud chcete změnit trvalý pobyt dítěti do 15 let je potřeba předložit originál rodného listu dále pokud má dítě vystaven občanský průkaz je potřeba předložit k vyznačení změny trvalého pobytu
 • po ukončení pobytu v cizině platný cestovní pas a další listiny potvrzující údaje zapisované do registru evidence obyvatel
 • po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí, doklad totožnosti a další listiny potvrzující údaje zapisované do registru evidence obyvatel
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (pěstoun, poručník, pečující osoba aj.) 
 • rozsudek soudu o určení opatrovníka u osoby omezené způsobilosti k právním úkonů
 • doklad o vlastnictví domu či bytu - vlastnictví přihlašované osoby si ověří zaměstnanec ohlašovny nahlédnutím do katastru nemovitostí
 • doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu – originál platné nájemní smlouvy se předkládá vždy, je-li uzavřena podnájemní smlouva (tzn. byt nebo dům pronajme nájemce, vyžaduje se souhlas vlastníka)
 • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
 • při ukončení trvalého pobytu na území ČR se občan dostaví na obecní úřad (ohlašovnu pobytu), příslušný dle místa trvalého pobytu, vyplní tiskopis, zaplatí správní poplatek a je povinen odevzdat občanský průkaz

Formuláře:

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Používá se pouze originál tiskopisu.
 • Formulář ke stažení: adresa pro doručování (doručovací adresa) - k zavedení a ukončení je vždy příslušný pouze obecní úřad dle místa trvalého pobytu žadatele.
  ikona souboruHlášení adresy pro doručování (velikost: 201.22 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

 • 50 Kč za změnu místa trvalého pobytu
 • děti do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny
 • 100 Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR (i za nezletilé děti)
 • 100 Kč za osobu u návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu  (i za nezletilé děti)
Správní poplatky se hradí předem buď na přepážce, kde lze platit pouze bezhotovostně nebo na pokladně našeho úřadu, kde lze platit v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Pokud jsou předloženy všechny potřebné doklady změna údaje o místě trvalého pobytu se zaeviduje ihned. Stejně probíhá i oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh se řeší ve správním řízení a je stanovena lhůta maximálně do 60 dní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • požádat neprodleně o nový občanský průkaz, jelikož uplynutím 45 dnů ode dne změny trvalého pobytu automaticky skončí jeho platnost!
 • majitelé motorových vozidel a přívěsných vozíků musí provést změnu adresy v technickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla (tj. malém a velkém techničáku). Změna se provádí na oddělení dopravně správních agend - registru vozidel, 2. patro, pracoviště Komenského 22/8, Jablonec n/N
 • pokud máte živnostenský list, musíte změnu svého trvalého pobytu ohlásit na Živnostenském úřadě 4. patro, pracoviště Komenského 22/8, Jablonec n/N
 • o cestovní doklad a řidičský průkaz není třeba žádat, není v něm uvedena adresa
 • doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné změnu adresy nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, odborný lékař), peněžní ústavy a pojišťovny, škola, zaměstnání, pošta, odpady, dodavatelé energií, mobilní operátoři apod.
 • odpady - platby pro Jablonec nad Nisou vyřizuje oddělení rozpočtu a poplatků, tel. 483 357 253, vchod kancelář z boku radnice Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 
 •  


Datum poslední aktualizace: 29.5.2023

load