Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního pasu (e-CD)

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní pas je vydáván s biometrickými údaji. Vydává ve lhůtě do 30 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů a v pracovních dnech i ve lhůtě do 24 hodin. Platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání cestovního pasu žádá sám občan starší 15 let. Občan starší 15 let, ale mladší 18 let dokládá k žádosti souhlas zákonného zástupce. Tento souhlas lze doložit dvojím způsobem, a to osobně podpisem přímo v žádosti nebo písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 18 let může o vydání cestovního pasu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou vydání cestovního pasu je státní občanství České republiky. Žádost se tiskne z informačního systému. Fotografie a otisky prstů se pořizují přímo při podání žádosti. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se na oddělení matriky a správních agend, prokázat svoji totožnost, uhradit správní poplatek. Pokud se nejedná o žádost o 1. pas předkládá se i dosavadní cestovní pas ke kontrole, případně ke skartaci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) 
 • u  dětí do 15 let originál rodný list 
 • předchozí cestovní pas, pokud byl vydán (v případě, že je žádáno o vydání dalšího cestovního pasu, je třeba žádost odůvodnit)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • 600 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů od 15 let
 • 100 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů do 15 let
 • 3 000 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od 15 let  
 • 1 000 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů do 15 let 
 • 6 000 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin od 15 let
 • 2 000 Kč za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin do 15 let 

Správní poplatky se hradí předem buď na přepážce při podání žádosti, kde lze platit pouze bezhotovostně nebo na pokladně našeho úřadu, kde lze platit v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

 • lhůta do 30 dnů. 
 • zkrácená lhůta do 5 pracovních dnů
 • zkrácená lhůta do 24 hodin, v této lhůtě není možné požádat v sobotu
 • zastupitelský úřad má lhůtu k vyřízení cestovního pasu 120 dní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel cestovního pasu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního pasu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 11.7.2023

load