Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu (e-OP)

Občanský průkaz s biometrickými údaji je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Podmínky a postup řešení:

Žádost se tiskne z informačního systému. Fotografie a otisky prstů se pořizují přímo při podání žádosti. Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let.  Občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR, bude vydán občanský průkaz bez údaje o trvalém pobytu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se na oddělení matriky a správních agend a předložit dosavadní občanský průkaz nebo originál rodného listu, případně platný cestovní doklad a popřípadě další doklady potřebné k vystavení občanského průkazu po udělení státní občanství ČR nebo po návratu z ciziny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 •  první občanský průkaz i každý další dětský občanský průkaz - originál rodný list nebo platný cestovní doklad
 •  před ukončením platnosti - dosavadní občanský průkaz
 •  ztráta, odcizení, poškození, zničení -  pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz) 
 •  po ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR -  rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu (listiny se předkládají v originále)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • 100 Kč za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let věku i po změně adresy 
 • 200 Kč za vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, zničený či poškozený, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu a nebezpečí zneužití občanského průkazu 
 • 200 Kč za vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti 2 měsíce (po udělení státního občanství ČR), nevydává se opakovaně do doby vydání občanského průkazu s biometrickými údaji
 • 200 Kč za vydání občanského průkazu pro občana s ukončeným trvalým pobytem na území ČR 
 • 200 Kč za vydání občanského průkazu na vlastní žádost před ukončením doby platnosti delší než půl roku
 • 100 Kč za odeslání občanského průkazu k převzetí na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, hradí se u předávajícího úřadu
 • 500 Kč za vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanovi nad 15 let
 • 300 Kč za vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů pro dítě 0-15 let 
 • 1 000 Kč za vydání občanského průkazu do 24 hodin občanovi nad 15 let
 •    500 Kč za vydání občanského průkazu do 24 hodin pro dítě 0-15 let 

Správní poplatky se hradí předem buď na přepážce při podání žádosti, kde lze platit pouze bezhotovostně nebo na pokladně našeho úřadu, kde lze platit v hotovosti.

 • výměna z důvodu skončení platnosti nebo změny údajů zapisovaných do občanského průkazu je bez správního poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vydáván ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 30 dnů po dni:

 • kdy dosáhl věku 15 let
 • kdy nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu
 • po ukončení trvalého pobytu v cizině

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 60 dnů po dni:

 • kdy nabyl státní občanství ČR

Občan je dále povinen požádat o vydání nového občanského průkazu po skončení jeho platnosti z těchto důvodů:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ohlášením změny místa trvalého
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • změny pohlaví
 • uzavřením manželství nebo vzniku registrovaného partnerství
 • úmrtím manžela nebo partnera
 • rozvodem nebo zrušením registrovaného partnerství
 • kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby

O vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 dnů a do 24 hodin lze požádat v pracovních dnech. O vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin není možné požádat v sobotu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 11.7.2023

load