Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ochrana oznamovatele

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba (tj. oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 a tuto skutečnost hodlá oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Podmínky a postup řešení:

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, 
 2. daně z příjmů právnických osob, 
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
 4. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů, 
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 
 6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat, 
 7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 
 8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže, 
 9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 
 10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 
 11. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo 
 12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze „příslušná osoba“ (určený zaměstnanec magistrátu), a to:

 1. písemně – na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01 – s obálkou označenou jako „NEOTVÍRAT – Ochrana oznamovatele, pouze do rukou příslušné osoby“,
 2. elektronicky – na adresu ochranaoznamovatele@mestojablonec.cz, se zvýšenou mírou důvěrnosti obsahu elektronické komunikace,
 3. telefonicky na čísle +420 483 357 375, telefonické spojení je zabezpečeno přímo s příslušnou osobou prostřednictvím záznamového zařízení,
 4. ústně – osobně v budově magistrátu na oddělení interního auditu a stížností, 3. patro, dveře č. 312. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklad o pracovním vztahu k oznamovanému subjektu.
 • Popis protiprávního jednání z oblastí uvedených v úvodu.

Lhůty pro vyřízení:

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, nebo se zakládá na nepravdivých informacích, vyrozumí o tom oznamovatele ve stejné lhůtě.

Datum poslední aktualizace: 17.12.2021

load