Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Černé skládky / úklidy / popelnice
Kamil Novák  |  26.6.2023 21:03:39
Vážení, dříve jsem řešil s panem L. Krámským situaci ohledně černých skládek / úklidů a popelnic. Můj poslední email se mi však vrátil a ani jsem dotyčeného nebyl schopen na magistrátu najít. Jde zde nějaký nástupce? Můžete mi sdělit případně jméno a email dotyčného / dotyčné, abychom spolu mohli řešit nepořádky u křižovatky ulic Rýnovická / Průmyslová / Větrná. Děkuji za kladné vyřízení a s pozdravem. Kamil Novák
V současné době se v těchto záležitostech můžete obracet přímo na vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky paní Mgr. Barboru Šnytrovou, tel. 483 357 357, e-mail:snytrova@mestojablonec.cz.
kde končí
Pavel Mikuš  |  22.6.2023 16:37:55
Dobrý den, prosím vás, kde končí směsný komunální odpad? Někde na skládce nebo v Liberci ve spalovně? Děkuji za odpověď Pavel Mikuš
Veškerý směsný komunální odpad z Jablonce se vozí do zařízení pro energetické využití odpadu (do spalovny) v Liberci. Pouze v případě, že má toto zařízení odstávku, se vozí na skládku.
porušování zákazu vjezdu v ulici Spojovací - 3
Ivan Christl  |  18.6.2023 10:31:19
Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď na mou otázku z 30. 5. 2023,

"porušování zákazu vjezdu v ulici Spojovací"

Oslovil jsem tedy Polici ČR, protože je, jak říkáte, garantem dohledu, vymáháním a dodržováním BESIP a požádal o kontrolu v uvedené ulice.

Na Vás má dotaz, jaká je úspešnost kontrol městské policie?
Frekvence průjezdu aut je stále vysoká. Nepozoruji žádné zlepšení stavu.

S pozdravem
Ivan Christl
Dobrý den, předkládám vyjádření městské policie :

od 1. 1. 2023 do dneška (tj. 23. 6. 2023) bylo zjištěno v místě 60 dopravních přestupků, které byly řešeny příkazem na místě v celkové výši 10 500.- Kč.
Květná louka
Pavel Semrád  |  21.6.2023 14:45:04
Dobrý den, chci se zeptat.. Každé jaro se břehy jablonecké přehrady "vybarví" záplavou různých kvetoucích rostlin v širokém spektru. Během května nebo na začátku června bohužel pracovníci technických služeb všechno posečou "až na drn". Neuvažuje se, jestli by se nenechala část břehu nesečená do té doby, než rostliny odkvetou a vytvoří semena, tak aby si na své přišel i hmyz a drobné zpěvné ptactvo ?
Chápu, že na sečení / nesečení mohou být různé názory. Trochu větší respekt k přírodě by nám lidem asi byl ku prospěchu.. Děkuji
Dobrý den, travnaté břehy přehrady jsou v majetku Povodí Labe s.p., sečou je jejich pracovníci. Váš podnět jim byl předán.

pozn. majitele pozemku, objektu lze jednoduše ověřit např, na Mapy.cz a to najetím kurzoru či šipky na dané místo, poté klepnutím na pravé tlačítko myši a vpravo na obrazovce se vám objeví okno kde nabídka informace o pozemku na katastru nemovitostí.
Kdo se v Jablonci věnuje monitoringu invazních rostlin jako je Netýkavka žláznatá nebo Lupina mnoholistá?
František Jandera  |  18.6.2023 7:43:36
Dobrý den,
by mě zajímalo, jestli to vůbec někoho v Jablonci zajímá, co se šíří krajinou a zamořuje jí agresivní rozpínavostí jak v korytech potoků a řek, tak i na loukách, hlavně proto, že jsou nedostatečně obhospodařované.
Lupina je sice fialová a možná to někomu připadá zajímavé, ale taky se šíří geometrickou řadou.
Netýkavka žláznatá se šíří podél koryt řek a potoků a tam, kde je vlhké prostředí.

Na fakt, že existují invazní rostliny a lokality s nimi ve městě i mono náš katastr jsem kdysi upozorňoval, ale neshledalo se to s žádným pochopením, tudíž mi není jasné, jestli to vůbec někoho na odboru životného prostředí taky zajímá.
Ono je vegetační období a je nejvyšší čas něco začít konečně dělat.
Dobrý den, z pohledu státní správy odpověděla Ing. Lucie Olyšarová vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče č.1/ a z pohledu majetku města Ing. Štěpánka Gaislerová č. 2/:

1/dosud při zjištění výskytu invazního druhu (ve většině případů bolševník velkolepý) na území ORP Jablonec nad Nisou, řešil odbor životního prostředí tuto problematiku dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění, kdy vyzýval vlastníky ke zjednání nápravy, ukládal opatření, případně pokuty za nesplnění povinnosti uložené v § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona – „ zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat“. Zde je však správní orgán vázán vyjádřením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zda se jedná o tzv. „škodlivý organismus“.
Problematika samovolného šíření nepůvodních druhů (opatření k jejich regulaci a případné postihy) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) zakotvena teprve od 1.1.2022 (do té doby mohl orgán ochrany přírody vydávat pouze povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodního druhu dle § 5 odst. 4 zákona), kdy orgánům ochrany přírody obcí s rozšířenou působností v § 77 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona přibylo zmocnění ke stanovení, resp. zajištění provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu (oficiální seznam nepůvodních druhů v rámci ČR však dosud nebyl v rámci vyhlášky ani jiného metodického pokynu MŽP vydán).
Krajské úřady, jako orgány ochrany přírody, v rámci výše uvedené novely zákona dle § 77a odst. 4 písm. i) zákona – „zajišťují provedení opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13 odst. 4 a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 1143/2014“. Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, zkráceně označovaný jako "unijní seznam byl oficiálně zveřejněn ve Úředním věstníku EU v polovině července 2016.
Sledování invazních nepůvodních druhů a vyhodnocení míry jejich rozšíření na území České republiky zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Kdokoliv se může zapojit do mapování těchto druhů, a to např. pomocí mobilních aplikací iNaturalist či BioLog - data z obou aplikací jsou ukládány do Nálezové databáze ochrany přírody - Portál AOPK ČR. Orgán ochrany přírody v souladu s § 13f odst. 1 zákona, v případě zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu, informuje AOPK ČR.
V souvislosti s problematikou invazních druhů uvedených v tzv. unijním seznamu byl dne 14.06.2023 schválen první Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice na období 2023-2028. Akční plán je primárně zaměřen na omezení prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (uvedených v tzv. unijním seznamu, např. netýkavka žláznatá nebo bolševník velkolepý. Opatření Akčního plánu proti šířícím se invazním nepůvodním druhům se budou realizovat v příštích šesti letech společnou aktivitou ministerstev, orgánů státní správy, ale také vědců a odborné i laické veřejnosti.

2/v případě zjištění výskytu zejména bolševníku velkolepého, netýkavky či křídlatky na pozemcích v majetku města se odbor městské ekologie snaží potlačit tyto druhy chemickou nebo mechanickou cestou. Vzhledem k rozsahu území ale nejsou pracovníci odboru schopni všechny lokality podchytit a řešit, vy můžete k nahlášení použít aplikaci Lepší.
Chytré semafory Palackého
Tomáš P.  |  21.6.2023 10:36:25
Dobrý den, dělala se nějaká studie o tom jestli jsou zapnuté semafory v nějakém ohledu výhoda?
Poslední týden jsou semafory rozbité, a provoz je mnohem plynulejší a to ve všech směrech a ve všech hodinách.
Nějak tedy nechápu funkci těch semaforů.
Dobrý den, na úvodní stránce je k tomuto tisková zpráva, ano bude se testovat více režimů, musí být však dodržena legislativa a je potřebné kladné vyjádření DI PČR. Semafory nejsou rozbité, ale vypnuté a to kvůli havárii vody v ulici U Přehrady.
Semafor u Dělnického domu - Vrkoslavice
Radek Tribuček  |  15.6.2023 10:08:39
Dobrý den reaguji na vaší odpověď ke zpomalujícím semaforům v obci kde již je 50 km/h. Podívejte se třeba tady v okolí... Plavy, Loužnice v obou těchto obcích jsou semafory uprostřed obce. Pravda, většinou jsou na začátku, nebo i těsně před značkou ale jde to i jinak. S pozdravem Tribuček
Dobrý den, vaše připomínka je vedena příslušným odborným útvarem. Bohužel, jak Vám sdělil kolega -toto stávající zařízení nemůže plnit funkci zpomalovacího radaru. Po technické stránce je to úplně něco jiného a stávající zařízení na tyto úpravy není možné připojit ani co se elektrického vedení týče. Při zpracování nového projektu na signalizační zařízení bude připomínka do tohoto zapracována.
Žluté čáry
Jiřina Smetanová  |  13.6.2023 8:30:29
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: proč, když se obnovovaly žluté čáry v ulici Korejská před kontejnery na tříděnéný odpad, neobnovily žluté čáry na křižovatce Korejská – Opletalova? Čáry jsou méně viditelné a denně tu parkují nejméně dvě auta a překážejí provozu. Řidiči přijíždějící do křižovatky mají málo místa, pro jízdu rovně, nebo doleva.
Dobrý den, zasílám stanovisko technických služeb:

zmíněnou obnovu VDZ v ulici Korejská jsme prováděli v úterý 13.6.2023 a v uvedeném úseku křižovatky se z důvodu špatně zaparkovaných aut nepodařilo nastříkat celou ulici komplet - za cca 2 hodiny od zjištění tam již auta nestála a práce byly ještě ten den dokončeny. Při těchto dílčích (malých) zakázkách si dopředu neumísťujeme DZ, které upozorňuje na zmíněné práce a pokud to situace vyžaduje a řidiči poruší dopravní pravidla spolupracujeme s Městskou policií což v toto případě nebylo potřeba.
Mechanické čištění chodníku prostoru mezi kostkama.
Jakub  |  14.6.2023 7:14:31
Dobrý den, včera jsem v Jablonci viděl, co jsem už hodně dlouho neviděl navíc na chodníku, klečící ženu, jak čistí mechanicky prostory mezi kostkami a odstraňovala trávu v ul. Podhorská.
Kdybych nevěděl, jak šílená práce to je a ještě klečet na kostkách je opravdu něco, co dělat nechcete.

Běžně se používá Roundup jako herbicid, který je ekologicky problematický ale taky by se dalo použít koncentrovaný ocet a nebo ocelové či plastové kartáče připevněné na křovinořez.
Dobrý den,
tyto práce jsou prováděny pouze na dlažbách v samotném centru města externími pracovníky TSJ, s.r.o., které údržbu zeleně ve městě zajišťují. K tomuto způsobu odplevelování se přistoupilo již před několika lety z toho důvodu, že je, na rozdíl od pisatelem zmiňovaných „modernějších“ metod, zajištěna čistota vydlážděných ploch na celou sezónu, není potřeba činnost opakovat, což bývá v centru města s velkou koncentrací lidí problematické.
Chytré semafory Palackého
12.6.2023 17:24:23
Dobrý den,
dneškem byla pravděpodobně kvůli rekonstrukci zjednosměrněna ulice U Přehrady. Proč na danou situaci nazareagovaly semafory, které nám jsou představovány jako inteligentní, nebo proč nezareagoval provozovatel těchto semaforů? Dnes opět kolony z Horního náměstí a na objízdných trasách. Očekával bych kvapnější přístup, jelikož jde o jednu z nejfrekventovanějších křižovatek ve Městě.
Děkuji
Dobrý den, semafory jsou v tuto chvíli vypnuté, v pátek proběhne schůzka s dodavatelem SW.
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load