Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: úplná uzavírka ulice Žitná (úsek ul. Na Čihadle - Nemocniční), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:78233/2023
Den vyvěšení:15.9.2023
Den sejmutí:30.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 13.9.2023, kterou podala společnost

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO 25475509, Souběžná č.p. 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

(dále jen „žadatel“), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: místní komunikace III. třídy

ulice: Žitná (úsek ulic Na Čihadle a Nemocniční), katastrální území a obec Jablonec nad Nisou

termín: od 2.10.2023 do 6.10.2023

akce: souvislá údržba komunikace.

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po přilehlých místních komunikacích dle schváleného DIO.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení provede žadatel - Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25475509, Souběžná č.p. 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1.

 

Odůvodnění

Správní orgán stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu žadatele, přechodnou úpravu provozu z důvodu úplné uzavírky části komunikace Žitná (v úseku ulic na Čihadle a Nemocniční), Jablonec nad Nisou, která byla povolena rozhodnutím ze dne 15.9.2023 pod č.j. 78224/2023, pro možnost provedení souvislé údržby dotčené komunikace. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová

 

Příloha: situace označená razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load