Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28741 k.ú. i obec Nová Ves nad NisouBedřichov

Číslo jednací:78010/2023
Den vyvěšení:15.9.2023
Den sejmutí:30.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5330/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

78010/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.9.2023


ELMOS LIBEREC s.r.o.
Ševčíkova č.p. 982
Liberec VI-Rochlice
460 06  Liberec 6

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 12.9.2023 podaném společností ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.4.2023 čj. KRPL-42954/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

na silnici:  III/28741 (ppč. 598) k.ú. i obec Nová Ves nad Nisou

v místě : od nové pojistkové skříně u pozemku pč. 594 až k pozemku pč. 597/10,  s protlakem pod silnicí u pozemku pč. 584/5

termín : od 23.10.2023 – do 30.10.2023

z důvodu: v rámci akce „JN-Nová Ves nad Nisou p.p.č. 597-1-svod kNN“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.4.2023 čj. KRPL-42954/ČJ-2023-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou  osobou  za  osazení dopravního  značení, jeho kontrolu a  případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6   zastoupena stavbyvedoucím Petrem Balážem, tel.č. 603164255.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6  dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na silnici III/28741 (ppč. 598) k.ú. i obec Nová Ves nad Nisou v místě od nové pojistkové skříně u pozemku pč. 594 až k pozemku pč. 597/10,  s protlakem pod silnicí u pozemku pč. 584/5 v termínu od 23.10.2023 – do 30.10.2023 v rámci akce „JN-Nová Ves nad Nisou p.p.č. 597-1-svod kNN“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 26.4.2023 čj. KRPL-42954/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí   

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ……………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

Obdrží :

Žadatel :

  • ELMOS LIBEREC s.r.o., IDDS: b7p3vqx, Ševčíkova 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6

Dotčený orgán :
- Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad

Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Obecní úřad Nová Ves nad Nisou, 468 27  Nová Ves nad Nisou 281

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load