Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti: Elena Němečková

Číslo jednací:77861/2023
Den vyvěšení:14.9.2023
Den sejmutí:29.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyzývá paní

Jméno a příjmení:         Elena NĚMEČKOVÁ

Narozen: ročník 1968

aby se v úředních hodinách dostavila na Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, pracoviště Mírové náměstí 3100/19, III. patro, kancelář č. dv. 335, k převzetí písemnosti vedené pod č. j. 77823/2023 – Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu „přístupová komunikace k RD Hřebenová (Větrný Vrch), k.ú. Kokonín a Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, ze dne 13.9.2023.

Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu není znám skutečný pobyt jmenovaného, přistoupil k doručení písemnosti podle výše uvedeného ustanovení správního řádu veřejnou vyhláškou a to tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Pokud si jmenovaný uvedenou písemnost do stanoveného termínu nevyzvedne, považuje se poslední den lhůty za den doručení.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215314x | Petr Vitvar
load