Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč.1325/1 + ppč. 1392/1 k.ú. i obec Janov nad Nisou

Číslo jednací:77442/2023
Den vyvěšení:13.9.2023
Den sejmutí:28.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5086/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

77442/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

12.9.2023


Petra Němečková
Janov nad Nisou č.e. 1287
468 11  Janov nad Nisou

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 4.9.2023 podaném Ing. Petrou Němečkovou, nar. 13.11.1980, Janov nad Nisou č.e. 1287, 468 11  Janov nad Nisou

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 12.9.2023 č.j. KRPL-98710/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích  :

na místní komunikaci:  ppč. 1325/1 + ppč. 1392/1 k.ú.i obec Janov nad Nisou dle přílohy

v termínu : od 18.9.2023 – 31.12.2024

důvod : stavba rodinného domu na pozemcích u objektu ev.č. 1287 Janov nad Nisou a možnosti příjezdu k pozemku vozidel překračujících současně stanovenou tonáž.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 12.9.2023 č.j. KRPL-98710/ČJ-2023-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Ing. Petra Němečková, nar. 13.11.1980, Janov nad Nisou č.e. 1287, 468 11  Janov nad Nisou , tel.č. 603 295 206.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je Ing. Petra Němečková, nar. 13.11.1980, Janov nad Nisou č.e. 1287, 468 11  Janov nad Nisou dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci  ppč. 1325/1 + ppč. 1392/1 k.ú.i obec Janov nad Nisou dle přílohy v termínu od 17.9.2023 – 31.12.2024 z důvodu stavby rodinného domu na pozemcích u objektu ev.č. 1287 Janov nad Nisou a možnosti příjezdu k pozemku vozidel překračujících současně stanovenou tonáž. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 12.9.2023 č.j. KRPL-98710/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Janov nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • Ing. Petra Němečková, Janov nad Nisou č.e. 1287, 468 11  Janov nad Nisou

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  - Obecní úřad Janov nad Nisou, IDDS: q46attp, 468 11  Janov nad Nisou 520

Na vědomí :

 - co

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load